Statistikken viser 261 skipsuhell, mot 269 i 2011. Utenlandske skip i norske farvann sto for 32 av ulykkene.

— Selv om antall ulykker har flatet ut de siste årene, og vist en liten nedgang, skulle jeg ha ønsket at nedgangen var enda tydeligere, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Målrettet arbeid

Sjøfartsdirektoratet har de siste årene jobbet aktivt for å få ned tallet på skipsulykker.

— Det er fortsatt for mange ulykker. Det viser at rederiene fremdeles har en jobb å gjøre i sitt sikkerhetsarbeid, sier Akselsen.

Han opplyser at Sjøfartsdirektoratet har foretatt en grundig risikoanalyse for de ulike fartøytypene for å få redusert antall ulykker. Gjennom analysen er direktoratet kommet frem til konkrete tiltak som kan få ned ulykkesrisikoen. Dette kan for eksempel være tiltak knyttet til tilsyn som utføres om bord, forebyggende arbeid og mulige endringer ev regelverk.

— Ved å benytte denne analysen, vil Sjøfartsdirektoratet ble enda mer målrettet i arbeidet for økt sjøsikkerhet, sier Olav Akselsen.

Elleve omkomne

Den mest markante nedgangen i ulykkesstatistikken de siste årene, er uhell med personskader. I 2007 var det 528 arbeids- eller personulykker på sjøen. I løpet av en femårsperiode er dette tallet halvert. I fjor var det imidlertid en svak økning på dette feltet, fra 234 til 267 uhell. Antall dødsulykker gikk ned fra tretten i 2011 til elleve i 2012.

— Vi håper den gjennomgående gode utviklingen de siste årene fortsetter. Rederiene har et ansvar for fortsatt å fokusere på å unngå personulykker, noe de har vært flinke til de siste årene, sier sjøfartsdirektøren.

Antall grunnstøtinger har vært temmelig stabilt de siste fem årene. Tallene har variert fra 99 til 112. I fjor hadde 110 skip grunnberøring.

Flere kaikrasj

På ett område viser statistikken for de siste årene oppgang. Det gjelder såkalte kontaktskader, tilfeller der skip og ferger støter i kaier og broer. Hovedårsakene til dette er som regel enten menneskelig eller teknisk svikt. Noe av forklaringen på økningen kan likevel være at rederiene, etter oppfordring fra Sjøfartsdirektoratet, er blitt nøyere med å rapportere inn slike sammenstøt. I 2007 ble det meldt inn 30 kontaktskader til direktoratet, mot 57 i 2012.

Et annet negativt trekk i årsstatistikken til Sjøfartsdirektoratet, er at antall skipsuhell som medfører forurensning, er tredoblet de siste fem årene.

Sjøfartsdirektoratet melder for øvrig at systemet med kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner, er blitt forbedret. Nå skal skip som er plassert i kategorien "høy risiko" kontrolleres hyppigere enn skip som er i gruppene "standard risiko" eller "lav risiko".

— Vi kontrollerer færre skip enn før. Likevel har vi holdt tilbake prosentvis flere skip. Det viser at vi har fått et mer effektivt system for å stanse risikofartøyene, konstaterer sjøfartsdirektør Olav Akselsen.