Det er langt over fire år siden BT første gang skrev om milliondramaet på Zachariasbryggen. Knut Jørgen Hauge eier selve bygget på Zachen, men tomten er eid av eiendomsbaronene Geir Hove og Tom Rune Pedersen.

Spørsmålet har vært hva som ville skje når den nåværende festeavtalen går ut til sommeren. Skrekkscenariet som har vært skissert for Hauge, har vært at han da risikerte å måtte selge bygget til tomteeierne for teknisk verdi, som vil være langt under markedspris.

Tvinges til forhandling

Onsdag ettermiddag kom en avgjørende voldgiftsdom i den bitre striden.

Den konkluderer som følger:

1. Festekontrakten mellom Bergen Sentrum Tomteselskap AS (Hove og Pedersen) og Zachariasbryggen AS (Hauge) opphører med virkning 1. juli 2015

2. Bergen Sentrum Tomteselskap AS og Zachariasbryggen AS skal forhandle om forlengning. Partene har plikt til å fremsette tilbud og mottilbud og til å gi begrunnede svar på tilbud og mottilbud.

Hove er fornøyd

Opprinnelig skulle kontrakten utløpe i 2013, men fordi festeavtalen har to års oppsigelsestid, er Hauge altså uansett sikret å forbli på Zachen til 2015. Hove og Pedersen sier de er tilfreds med dommen.

— Voldgiftsretten har konkludert med at dagens festekontrakt ikke gir Zachariasbryggen AS rett til fornyelse av festeforholdet, skriver de to i en pressemelding.

— Voldgiftsretten har pålagt partene å gjenoppta forhandlingene, uten at retten har pålagt partene å komme til enighet, skriver tomteeierne.

... og Steinfeld er fornøyd

— Hvis Hove er tilfreds med dommen, er ingenting bedre enn det. Jeg både håper og tror at partene i lojalitet til kontrakten og denne avgjørelsen nå setter seg ned og fremforhandler en avtale etter at bortfester har kommet med sitt tilbud som han nå er dømt til å gi, sier advokat Dag Steinfeld, som representerer Knut Jørgen Hauge.

Steinfeld forteller at han leste dommen med stor glede, da han mottok den.

— Voldgiftsdommen konkluderer med at bortfester plikter å fremsette et tilbud. Dersom partene mot all formodning ikke skulle komme til enighet, opphører festeavtalen sommeren 2015, sier Steinfeld.

Advokat Steinfeld frykter ikke at Hove skal bruke de to neste årene på å fremsette kunstig høye tilbud som aldri vil være spiselig for Hauge.

— Han må komme med et tilbud, og paragraf 11 i tomtefesteloven sier at man ikke kan kreve en urimelig høy festeavgift, sier Steinfeld.

Ettersom dommen ikke var entydig i favør den ene eller den andre parten, må begge dekke sine respektive saksomkostninger.

STRIDENS KJERNE: Restauranthuset Zachariasbryggen i sentrum av Bergen.