IEA påpeker at fire femtedeler av CO2-utslippene som er akseptable for å unngå at verdens gjennomsnittstemperatur stiger med mer enn to grader, allerede er låst i eksisterende infrastruktur som kraftverk, bygninger og fabrikker.

Med de planer som foreligger for videre utbygginger, vil det om seks år ikke være mulig å bygge flere kraftverk eller fabrikker, hvis man skal nå togradersmålet. Den eneste muligheten vil være at de ikke slipper ut noe CO2 i det hele tatt, det vil si at de er klimanøytrale.

For dyrt

Klimanøytrale kraftverk, fabrikker og andre bygninger vil være så dyre, at det i praksis ikke vil være mulig å bygge dem, mener IEA. Energibyrået oppfordrer derfor til at drastiske skritt blir tatt før 2017 for å redusere klimautslipp fra energisektoren.

ADOBE_~1.JPG

Forsinkelser vil være svært kostbare. For hver krone man unnlater å investere i utslippsreduserende tiltak før 2020, må man betale 4,30 kroner etter 2020 for å kompensere for de økte utslippene.Med de politiske vedtak og planer som i dag foreligger for å redusere verdens klimautslipp, vil den globale gjennomsnittstemperaturen øke med 3,5 grader, skriver IEA. Blir vedtakene ikke gjennomført, og dagens politikk bare videreført, vil temperaturen øke med minst seks grader.

Vil bygge flere høyspentmaster

Fortsatt stort behov for olje

Samtidig som IEA gir uttrykk for sterk bekymring for verdens klima, er organisasjonen også opptatt av hvordan energitilbudet må økes for å dekke verdens energibehov, som stiger med 40 prosent frem til år 2035.

Bare i 2010 økte energietterspørselen med fem prosent, til tross for usikkerheten i verdensøkonomien.

IEA mener at det fortsatt i lang tid vil være behov for fossil energi, som olje, gass og kullkraft. Oljeetterspørselen vil øke fra 87 millioner fat pr. dag i 2010, til 99 millioner fat i 2035. Men fossile energikilders andel av den totale energimiksen vil i samme periode reduseres fra 82 til 75 prosent.

Det eneste unntaket er gass, som også er den reneste form for fossil energi, regnet etter CO2-utslipp. Gass vil øke sin andel i verdens energimiks.

Varmeste siden 1880

Kineserne kjøper bil

90 prosent av økningen i energibehov frem mot 2035 vil komme fra fremvoksende økonomier, først og fremst Kina. Hele nettoøkningen i oljeetterspørsel vil komme fra transportsektoren i slike land.

Det merkes når mange hundretalls millioner mennesker plutselig får råd til å kjøpe seg bil, og når veksten i hittil fattige land gjør at langt flere får råd til å kjøpe seg flere varer som må transporteres over lange avstander.

ADOBE_~3.JPG