Etter det BT erfarer, vil byrådet i heve eiendomsskatten for næringseiendommer fra 3 til 5 promille (maks tillatt skattesats er 7 promille). Det innebærer en økning på 66 prosent fra ett år til et annet. Dette vil fremgå av byrådets budsjettinnstilling, som legges frem for bystyret i Bergen i dag kl. 10.00.

Da byrådet i fjor fjernet eiendomsskatten for boliger i Bergen, vedtok de samtidig å øke innkrevingen for næringseiendommer. Satsen ble den samme som før, 3 promille, men utskrivingsgrunnlaget ble utvidet til å omfatte alle slike eiendommer i hele kommunen.

Av budsjettinnstilling 2 i 2011, fremgår det at byrådet forventet at dette skulle gi en inntekt på 159 millioner kroner. Det målet er., etter det BT er kjent med, ikke nådd. Nå velger byrådet å øke skattesatsen med 66 prosent og legger opp til at det skal gi totalt 223 eiendomsskattemillioner inn i kommunens kasse.