— Det er ingenting nytt under solen. Dette er det samme pengene som lå inne for budsjettet for 2013, sier ordfører Terje Søviknes (Frp) i Os.

Han er ikke overrasket over at regjeringen antyder at ny E39 mellom Bergen og Os kan få byggestart neste år. For ett år siden ble det sagt at veien skulle få byggestart i år, men så ble hele prosessen forsinket.

Venter på deponi

— Problemet nå er at Bergen kommune ikke har avklart hvilken deponiløsning det kan bli for steinen som skal tas ut. Finansdepartementet har forlangt at deponiløsningen skal være avklart først, fordi det har stor betydning for sluttsummen for prosjektet, sier Søviknes.

Han ber byrådet i Bergen skjære igjennom og ta en beslutning.

— Det bekymrer meg litt, men jeg håper de skjærer gjennom og får det på plass.

I fjor ble det bevilget 100 millioner kroner til planlegging av prosjektet. Litt er brukt, men det meste står fortsatt på konto og venter på grønt lys.

Dette er noen av samferdselsprosjektene i Hordaland det ligger penger i statsbudsjettet til:

E39 i Åsane og Os

108 millioner kroner er foreslått til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet den 0,6 kilometer lange Eikåstunnelen. Utbyggingen fører til at E39 blir innkortet med om lag én kilometer. Anleggsarbeidene startet i februar 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014.

Innenfor forslaget til investeringsramme for E39 er det prioritert statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

I budsjettforslaget er det ellers prioritert midler til blant annet disse tiltakene på E39 i Hordaland: Utbedring av Hordviktunnelen, ombygging av Vabakkenrysset, bygging av gang- og sykkelveg Kokstad – Flesland, bygging av gang- og sykkelvegundergang ved Grov og etablering av midtrekkverk E39 Tuft – Flatøy.

Riksveg 7/riksveg 13 Hardangerbrua

142 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua i kommunene Ulvik og Ullensvang.

Anleggsarbeidene startet vinteren 2007, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2013. Prosjektet er finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. De foreslåtte midlene i 2014 stilles til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg er det satt av fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

4 millioner kroner er foreslått til sluttfinansiering av andre byggetrinn for skredsikringsprosjektet Bugjelet – Brimnes på riksveg 7.

Riksveg 13/E16 Vossapakken

93 millioner kroner er satt av til restarbeider på prosjektet Vossapakken. Av dette beløpet vil 247 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet, medregnet fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd. De foreslåtte midlene for 2014 vil bli brukt til opprusting av E16 gjennom Voss sentrum og til sluttoppgjør.

Innenfor Vossapakken er det dessuten lagt til grunn midler til ombygging av krysset på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune. Arbeidene skal etter planen bli ferdig i 2014. Innenfor investeringsrammen for riksveg 13 er det blant annet satt av midler til bygging av planskilt kryssing ved Bjørgum skole.

E134

Statlige midler og bompenger er foreslått til å videreføre utbyggingen av E134 Storedalstunnelen, med tilstøtende veg. Utbyggingen starter høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. I budsjettforslaget er det også satt av midler til å utbedre Svandalsflonatunnelene på E134.

Innenfor investeringsrammen for miljø— og servicetiltak er det satt midler til bygging av døgnhvileplass på E134 Røldal i Odda kommune.

E16

På E16 i Hordaland er det for 2014 satt av statlige investeringsmidler til blant annet disse tiltakene: Bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Hausåker – Kvåle og til videreføring av arbeidet med å utbedre E16 på Skulstadmo i Voss, medregnet ombygging av kryss og bygging av gangtunnel.

Andre tiltak:

  • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn, Sørstokken.
  • Delprosjektet Bergen stasjon – Fløen ble stanset våren 2010, på grunn av mangel på signalkompetanse. Det er lagt opp til felles signal- og sikringsanlegg med Ulriken tunnel som må utbygges samtidig på hele strekningen. Jernbaneverket vil foreta en detaljert gjennomgang av tekniske løsninger og systemer før ny kostnadsramme og styringsramme blir lagt fram.
  • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til ordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport.
  • For 2014 legges det opp til å tildele Bergen/Hordaland 162 millioner kroner i belønningsmidler, forutsatt at byområdet overholder avtalen som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (Bergenregionen) inngikk med staten i 2011.