Hvis du føler at den norske inntektsskatten er ekstra hard, er det ingen støtte å få i den ferske OECD-rapporten «Taxing Wages 2007-2008». Land som Tyskland, Frankrike og Italia skatter vanlige inntekter langt høyere (se tabell). Det samme gjør Sverige, Finland og Danmark.Bortsett fra Sveits og Storbritannia, har Norge lavere skatt på vanlige inntekter enn alle de rike europeiske landene. Aller høyest ligger Belgia. Der betaler en enslig lønnstaker uten barn, og med vanlig industriarbeiderlønn, 56 prosent i skatt. Da er det tatt med direkte skatt på inntekt pluss sosiale avgifter, minus eventuelle sosiale ytelser. I Norge er tallet 38 prosent.

Moms ikke med Kjetil Storesletten, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, sier denne rapporten gir en interessant sammenligning av de direkte skattene i de 30 OECD-landene.

– Men det er viktig å legge merke til at momsen ikke er med i denne sammenligningen. Hvis momsen var med, ville vi sett større spredning. Dessuten ville både Norge og de øvrige nordiske landene kommet høyere opp på listen, sier han.

Dekkes av oljefondet Men uansett om momsen er med eller ei, er skattetrykket mye lavere i Norge enn i Sverige, Finland og Danmark.

– Forklaringen er enkel. Mye av de offentlige utgiftene i Norge dekkes av oljefondet.

Han sier at oljefondet har to viktige effekter på norsk økonomi. Dels har vi et lavere skattetrykk, dels har vi en større offentlig sektor enn vi ellers ville hatt.

– Oljefondet tilsvarer i dag omtrent et års BNP, og i et normalår brukes fire prosent av fondet til statlige utgifter. Et enkelt regnestykke tilsier at uten oljefondet måtte skatt på arbeid vært seks prosentpoeng høyere for å gi staten de samme inntektene.

Trodde det var høyere Maskinkjører Trond Røsland er overrasket over at Norge ligger såpass lavt på OECDs liste.

– Jeg føler at vi nordmenn betaler rikelig med skatt, så jeg trodde skattenivået var høyere sammenlignet med andre land i Europa, sier 36-åringen fra Osterøy.

Han påpeker at momsen også er en form for skatt.

– Legger vi momsen til skatten, blir det totale avgiftsnivået høyere, sier Røsland, fullt opptatt med arbeid for Bybanen i Kaigaten ved Nonneseterkvartalet

Litt over gjennomsnittet

I OECD-rapporten brukes begrepet skattekile. Den betegner forskjellen på den kostnaden arbeidsgiveren har og det arbeidstakeren sitter igjen med, inklusiv eventuelle sosiale ytelser fra det offentlige.

Tabellen viser hvor stor skattekilen er for enslige personer uten barn og med gjennomsnittslønn innen industri eller servicesektoren. Gjennomsnittet for OECD er på 37,4 prosent, og Norge ligger så vidt over. Sverige ligger nesten syv prosentpoeng høyere enn Norge.

For eninntektsfamilier med to barn øker forskjellen til Sverige og Finland, mens denne gruppen i Danmark har litt mindre netto skatt enn i Norge.

Like mange pluss som minus Ifølge OECD-rapporten var det 15 av medlemslandene som økte skatten for enslige uten barn i 2008, og like mange som senket skatten. Men de fleste endringene var små. Ingen økte skatten mer enn ett prosentpoeng, mens den falt med mer enn et prosentpoeng i Tyrkia, Polen, Spania og UK.

Størst reduksjon hadde Polen med 3,2 prosentpoeng og Tyrkia med 3,0 prosentpoeng.

Det lyktes ikke BT å få kommentar fra finansminister Kristin Halvorsen i går. Heller ikke de rød-grønne fraksjonsledere i finanskomiteen – Reidar Sandal (Ap), Heikki Holmås (SV) eller Per Olaf Lundteigen (Sp) – svarte på telefon.

Hva synes du om det norske skattetrykket? Si din mening!

RUNE BERENTSEN