10. mai 2010: 745.000 kroner overføres til en klientkonto hos advokat Odd Drevland. Pengene stammer fra et dødsbo. I løpet av de neste 12 månedene tar Drevland gjennom 16 uttak til sammen ut 475.000 kroner fra klientkontoen.

I flere av tilfellene foreligger det ingen faktura. Uttakene er kun dokumentert gjennom utbetalingskvitteringer fra nettbanken.

Opplysningene over fremkommer i en bokettersynsrapport skrevet av statsautorisert revisor Kjetil Andersen i Ernst & Young.

Leverte inn bevilling

I dag skal Tilsynsrådet for advokatvirksomhet behandle saken hvor drosjeselskapet Taxi Vest AS har klaget inn eks-advokat Odd Drevland for urettmessig å ha tatt penger fra deres klientkonto. Bokettersynsrapporten vil danne et viktig bakteppe når tilsynsrådet skal avgjøre hvilken straff Drevland vil få.

Etter at BT i november tok opp Taxi Vest-saken, valgte Drevland selv å levere inn sin advokatbevilling. Etter at Drevland ble politianmeldt og meldt til tilsynsrådet, ble det også gjennomført et bokettersyn for å avdekke om hva som hadde skjedd med pengene til Taxi Vest – og om Drevland hadde klusset med andre klienters penger. Det har han altså, viser det seg.

Tok 375.000 for mye

Bokettersynsrapporten avslører at Drevland skal ha underdekning overfor flere av sine klienter. Det betyr at det mangler penger på klientkontoen i forhold til det klientansvaret advokaten har.

For klienten som hadde penger til gode i forbindelse med dødsboet, skriver revisoren i rapporten at saken har "en del fellestrekk med Taxi Vest". I løpet av ett år tok advokaten altså ut nesten to tredeler av beløpet på klientkontoen.

Drevland skal senere ha fremlagt en oppdragsbekreftelse overfor granskerne som viser at han hadde en avtale om å fakturere arbeid for klienten mot pengene som sto på klientkontoen. Ifølge Drevland selv har han registrert 95 timers arbeid i forbindelse med det aktuelle dødsboet, som med en registrert timesats på 1350 kroner gir et salær på 128.250 kroner.

Fordi bobehandlingen tok lang tid, nedjusterte Drevland selv salæret til 100.000 kroner. Det er imidlertid 375.000 kroner mindre enn beløpet Drevland hadde tatt ut fra klientkontoen.

Førte tilbake etter BT-artikkel

Av bokettersynsrapporten fremgår det at Drevland 21. november i fjor tilbakeførte 200.000 kroner til klientkontoen for dødsboet. Dette skjedde fire dager etter at BT for første gang konfronterte Drevland med kravene fra Taxi Vest – og dagen før den første artikkelen sto på trykk i BT.

Samme dato skal Drevland ha tilbakeført henholdsvis 26.720 kroner og 25.000 kroner til to andre klientkonti, hvor det også var underdekning.

Revisor Andersen gir Drevland kritikk for ikke å ha oversikt over hva ulike klienter har utestående på sine klientkonti. Videre anbefaler revisoren at Drevland gjør opp sine forpliktelser i forhold til Taxi Vest.

Timepris: 1845 kroner

Ifølge rapporten ble det totalt innbetalt 2,8 millioner kroner fra Norgestaxi til Taxi Vests klientkonto hos Drevland. I perioden september 2007 til april 2011 tok Drevland til sammen ut minst 1,6 millioner kroner fra klientkontoen til Taxi Vest. Det gjorde han gjennom totalt 25 utbetalinger på mellom 25.000 og 125.000 kroner.

I tillegg er det foretatt seks andre utbetalinger på til sammen 400.000 kroner som det i rapporten problematiseres om også kan være motregninger overfor Taxi Vest.

Drevland har tidligere forklart at han har belastet Taxi Vests klientkonto med bakgrunn i en fullmakt han skal ha fått i 2003 fra den avdøde Taxi Vest-gründeren Norleif Ulveseth. Den var nærmest utformet som en blankofullmakt, som ga Drevland adgang i fremtiden til å ta ut det han mente å ha krav på i forbindelse med arbeid for Taxi Vest.

Per Magne Kristiansen, som er advokat for Odd Drevland, har basert på timelister fra Drevland regnet seg frem til at Drevland totalt arbeidet 1096 timer for Taxi Vest i perioden 1996–2009. Dersom de 400.000 kronene som ikke er gjort rede for også skal være betaling for Drevlands advokattjenester, gir det en timepris på 1845 kroner inkl. mva.

— Som Albert Åberg

— Vår klient mener at de trekk Drevland har gjort har vært uberettigede og at hans forklaring om påståtte salærkrav fremstår som oppkonstruert, sier advokat Morten D. Haldorsen, som representerer Taxi Vest.

Han mener rapporten underbygger deres oppfatning av striden, og fremholder at flere sentrale forhold taler mot Drevlands versjon.

— Rapporten viser at Drevland har trukket beløp fra klientkontoen i alle fall 25 ganger. Det får meg til å tenke på Albert Åberg som spiser av kakeboksen og tenker "bare én til, bare én til". Vår teori er at Drevland har spist av lasset. Hans fremgangsmåte rimer ikke med at han hadde et reelt krav, sier Haldorsen.

Bokettersynsrapporten er utarbeidet av en revisor. Den tar følgelig ikke stilling til den juridiske gyldigheten av fullmakten som avdøde Norleif Ulveseth skal ha utstedt til Odd Drevland, og som er lagt frem som bevis av Drevland for hvorfor han tok penger fra klientkontoen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har fått oversendt fullmakten. Når styret i tilsynsrådet i dag behandler saken mot Drevland, vil også fullmakten være et tema.

— Dette er ett av flere dokumenter som styret vil vurdere, sier seniorrådgiver Dag Eriksen i tilsynsrådet.

FLERE FORHOLD: Odd Drevland praktiserer ikke lenger som advokat etter at Taxi Vest anmeldte han for underslag valgte han å levere inn bevillingen. Nå viser en revisjonsrapport at det er mer trøbbel i vente for den tidligere, profilerte advokaten. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG