• Det at Drevland har levert inn bevillingen, endrer ikke saken, sier tilsynsråd.

Fredag morgen sendte Odd Drevland en e-post til BT hvor han skriver at han selv har levert inn sin advokatbevilling. Han kan dermed ikke jobbe som advokat lenger.

Drevland ble sist uke klaget inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet av Taxi Vest på grunn av en pengestrid.

— Det at Drevland har levert inn bevillingen, endrer ikke saken på noen som helst måte for vår del. Vi fortsetter vårt tilsynsarbeid uavhengig av det, sier seniorrådgiver Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Ifølge Eriksen fattet tilsynsrådet i går ettermiddag en beslutning om å gjennomføre bokettersyn hos Odd Drevland.

- Tung beslutning

Et bokettersyn er en gjennomgang av advokatens regnskaper, med spesielt fokus på behandlingen av klientmidler. Et revisjonsfirma vil i nær fremtid ta kontakt med Drevland for å avtale forholdene rundt bokettersynet.

Ifølge Dag Eriksen er det sjelden at advokater selv leverer inn bevillingen.

«Med bakgrunn i sakens alvorlighetsgrad tok jeg i går den tunge beslutningen om å levere inn min advokatbevilling til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet», skrev Drevland i e-posten til Bergens Tidende.

En advokat som ikke har bevilling, er ikke lenger en advokat. I Norge har man et såkalt rettsrådsmonopol, som innebærer at man må ha advokatbevilling eller annen tillatelse for å kunne yte advokat- eller rettshjelpsvirksomhet.

Kan søke om å få bevilling tilbake

— Er det noen som helst praktisk forskjell på om en advokat blir fratatt bevillingen, eller leverer den inn selv?

— Dersom bokettersynet viser at en advokat har gjort seg skyldig i kritikkverdige forhold, vil det kunne innebære en reaksjon fra vår side. I alvorlige tilfeller kan tilsynsrådet innstille overfor Advokatbevillingsnemnden på at bevillingen tilbakekalles. Det at man selv leverer inn bevillingen, vil uansett ikke føre til at prosessen om eventuell tilbakekalling stanses, sier Eriksen.En advokat som er blitt fratatt eller har levert fra seg bevillingen, må søke om å få den tilbake. Tilsynsrådet vil da foreta en individuell vurdering.

Skylder 2,4 mill, hadde 1,3 på konto

BT har de siste dagene beskrevet konflikten mellom advokat Odd Drevland og Taxi Vest. Drevland har i mer enn tre år hatt et millionbeløp tilhørende Taxi Vest på klientkontoen. I to år har Taxi Vest ved hjelp av rettslige skritt forsøkt å få tak i pengene.

Onsdag erkjente Drevland at han skylder Taxi Vest nær 2,4 millioner kroner, pluss renter. Ifølge regnskapet hadde han kun 1,3 millioner på klientkonto ved årsskiftet. Taxi Vest er nå bekymret for om pengene er borte.

Drevland skriver i e-posten fredag morgen at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen mener at Drevlands innlevering av bevillingen ikke trenger å få konsekvenser for oppgjøret med Taxi Vest.

— Det skal skje et oppgjør, uavhengig av om han leverer inn bevillingen eller ikke. Det får gå sin gang, sier han.

Må stille sikkerhet

Dersom Drevland ikke skulle ha penger å betale til Taxi Vest, kan selskapet likevel få ut pengene sine.

Ifølge advokatforskriftens kapittel to må enhver som skal drive advokatvirksomhet stille økonomisk sikkerhet på minimum fem millioner kroner. Etter §2-3 skal sikkerheten dekke erstatningsansvar advokaten pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomheten. Taxi Vest hadde ikke et tradisjonelt klientforhold til Drevland, men Drevland oppbevarte midlene for selskapet i forbindelse med sin rolle som tidligere styreleder i selskapet.

— Slik vi oppfatter advokatforskriften, gjelder reglene om sikkerhetsstillelse uansettså lenge det er tale om midler innbetalt til advokats klientkonto, sier Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen.

Seniorrådgiver Dag Eriksen i tilsynsrådet er av samme oppfatning.

— Generelt vil det være slik at tap som følge av urettmessige uttak av betrodde midler (klientmidler) dekkes under advokatens sikkerhetsstillelse, sier Eriksen.