" Tiltalte har på en utspekulert måte, ved hjelp av feilprisede opsjonsavtaler og aksjetransaksjoner, skatteparadiser og stråmenn, antedateringer og utskifting av dokumenter,unndratt betydelige inntekter og formue fra beskatning i Norge. Han har begått utroskap mot eget selskap. Han har over lang tid vist et fast forbrytersk forsett og en manglende respekt for næringsdrivendes grunnleggende forpliktelse til å betale skatt. ".

Utdraget over er fra den 256 sider lange — og knusende - dommen mot investor Berge Gerdt Larsen, som ble gjort kjent fredag formiddag.

Berge Gerdt Larsen fikk fem års fengsel, slik aktoratet la ned påstand om. To og et halvt år av fengselsstraffen er gjort betinget.

— Vi har fått en dom som på de vesentlige punkteneer helt i tråd med den oppfatning jeg har hatt. Det sentrale i vår vurdering erat Berge Gerdt Larsen har skapt et system og en selskapsstruktur iskatteparadiser med dårlig innsyn og mangelfulle regnskaper. Og han har bruktdette systemet til å skjule transaksjoner, sier statsadvokat ElisabethDeinboll.

Larsen må betale fire millioner i bøter og saksomkostninger, men slipper inndraging av unndratt skatt på 28,6 millioner kroner. Retten begrunner dette med at det er fremmet sak om endring av ligning, og at behandlingen av dette fortsatt pågår.

Har varslet anke

Berge Gerdt Larsen har sendt ut en pressemelding, hvor han tar et kraftig oppgjør med dommen:

"Tingrettsdommen vitner om synsing om internasjonal forretningsvirksomhet og forutinntagelser fra offentlige ansatte og savner enhver forankring i eksisterende rettskilder. For å sitere Ibsen: Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest.", skriver Larsen.

Videre skriver han:

"Tingrettsdommen ble derfor som forventet fra en inhabil rett i Bergen, den samme som påstanden fra etatene i Bergen: 2,5 år frihetsberøvelse og 2,5 år betinget, grunnet foreldelse. Dommen tar ikke hensyn til det forsettlige taushetsbruddet, ei heller foreldelse i over 10 år som skulle gitt betinget frihetsberøvelse etter ordinære rettsregler."

Les mer om Berge Gerdt Larsens reaksjoner her:

Larsens forsvarer gjorde det klart allerede under rettssaken at en fellende dom ville bli anket.

Her er domsslutningen

Slik lyder selve domsslutningen fra tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell:

BergeGerdt Larsen, født 16.11.1952, dømmes for to forbrytelser mot straffeloven § 275første og annet ledd jf. § 276 og fjorten forbrytelser mot ligningsloven § 12-1nr. 1a jf. § 12-2 nr. 1 og 2, alt sammenholdt med straffeloven § 62 førsteledd, til en straff av fengsel i 5 -fem— år og en bot stor kroner 3 000 000-tremillioner-. Fullbyrdelsen av 2 -to- år og 6 -seks- måneder avfengselsstraffen utsettes etter reglene i straffeloven §§ 52-54, med enprøvetid på 2 -to- år. Subsidiær fengselsstraff dersom boten ikke betales ellerlar seg inndrive settes til 30 -tredve- dager.

BergeGerdt Larsen frifinnes for forholdet i tiltalen post IId. Han frifinnes ogsåfor kravet om inndragning.

BergeGerdt Larsen dømmes til å betale saksomkostninger med kroner 1 000000 -enmillion-,jf. straffeprosessloven § 436.

Her kan du lese hva Berge Gerdt Larsen var tiltalt for.

- Innrettet for å skjule realiteten

Dommen mot Larsen er knusende. Blant annet skriver tingretten følgende:

"I denne saken er forbrytelsene begått over en periode på 11 år. Berge Gerdt Larsen har skapt et system av selskaper som delvis er eiet av stråmenn, som er registrert i lavskatteland og hvor regnskapsføringen er høyst mangelfull. Innen dette systemet har det foregått et stort antall transaksjoner uten hensyn til underliggende verdier. Det har funnet sted en rekke tilfeller av antedateringer og endringer av inngåtte avtaler. Systemet har vært innrettet på å skjule realitetene, noe som i betydelig grad har vanskeliggjort muligheten for innsyn."

Lang ventetid

Da forretningsmannen og oljeinvestoren fra Bergen i dag fikk vite hva Bergen tingrett har kommet til, var det gått hele 383 dager fra retten ble satt.

I saken står Berge Gerdt Larsen tiltalt for å ha tappet selskapet Larsen Oil & Gas for over 20 millioner kroner ved salg av aksjer til underpris, og å ha ført gevinsten ulovlig ut av landet for å unndra beskatning. Tiltalen omfatter også skjult formue i utlandet, som ifølge tiltalen var på 645 millioner kroner i 2007.

Han er også tiltalt for å ha unndratt 6,5 millioner kroner fra beskatning da Larsen Oil & Gas solgte en million aksjer i DNO i 2000.

Aktors påstand lød på fem års fengsel for økonomiske misligheter.

Enorme dokumentmengder

Før sommerferien berammet dommer Stein Dons Heinfjell i Bergen tingrett at dommen skulle komme 4. september. Flere forhold, blant annet at en av meddommerne i saken er blitt sykmeldt, gjorde at tidsplanen sprakk.

Selve rettsbehandlingen i saken mot den 60 år gamle forretningsmannen og oljeinvestoren fra Bergen tok også uvanlig lang tid.

Først 21. mars, seks måneder og fire dager etter at partene møttes i tingretten, var forhandlingene over. Da hadde retten fått seg forelagt en enorm dokumentmengde, hørt en rekke vitner pluss sett videoopptak med vitner blant annet på Jersey og i Aberdeen i Skottland.

Varslet anke ved fellende dom

I sin prosedyre la aktor Elisabeth Deinboll ned påstand om at Larsen dømmes til fengsel i fem år, hvorav halvparten betinget, og en bot på tre millioner kroner. Hun krevde også inndragning av 31,6 millioner kroner fra Larsen personlig, penger hun mener han har unndratt i gevinst— og formuesskatt.

På grunn av den lange etterforskningen og lekkasjer til media mener påtalemyndigheten at halvparten av fengselsstraffen skal gjøres betinget, med en prøvetid på to år.

Larsens forsvarer Svein Aage Valen reagerte sterkt på at aktor, slik han så det, ville bruke Bergen tingrett som likningsmyndighet overfor Berge Gerdt Larsen og hans selskap.

Valen krevde full frifinnelse, og gjorde det klart at en fellende dom vil bli anket.

KREVDE FEM ÅR: Aktor Elisabeth Deinboll la ned påstand om fem års fengsel for Berge Gerdt Larsen. Det fikk hun gjennomslag for.
Odd Mehus