Fleire forhold har endra seg sidan Vegvesenet i fjor konkluderte med at ein ny, ferjefri E39 mellom Stord og Bergen ville bli sju milliardar kroner dyrare med lang bru tvers over Bjørnafjorden enn med den indre traseen om Eikelandsosen. Derfor reknar etaten på ny på dei to alternativa, og kan koma ut med eit totalt endra kostnadsbilete.

— Det er ikkje noko fasitsvar vi kjem med, men det nærmaste vi kan berekna ut frå nye føresetnader, seier Signe Eikenes, prosjektleiar i Statens vegvesen for ny E39 Aksdal–Bergen.

Ifølgje Eikenes vil det nye tilleggsmaterialet bli levert Samferdsledepartementet før jul, og vil omfatta nye moment knytt til flytebrukonsept for Bjørnafjorden og til doble tunnelløp for både indre og midtre traséalternativ.

— I konseptvalutgreiinga vi laga for halvtanna år sidan var ikkje dette med fjordkryssingsteknologi så avklart som i dag. Dessutan rekna vi med enkle tunnelløp ut frå standard tofelts vegnormal, seier Signe Eikenes.

- Stor fare

— I dagen kan vi sikra vegen med midtdelar. Det er ikkje lov i tunnelar. Å koma frå ein veg med midtdelar og inn i ein tunnel utan, medfører stor fare. Det er ein av grunnane til at vi no legg inn to tunnelløp, i tillegg til omsyn til nye trafikkprognosar, seier Eikenes.

Ifølgje prosjektleiaren dreier det seg om i alt 20 tunnelar på indre-alternativet mellom Stord og Os, og tre eller fire tunnelar på Bjørnafjord-alternativet.

Signe Eikenes opplyser at 35-40 prosent av den indre vegen mellom Stord og Os vil måtta gå i tunnel, det vil seia ein tunneldistanse på rundt 25 kilometer – eller i alt 50 kilometer med veg som må sprengjast i fjell som doble tunnelløp. Totalprisen pr. meter tunnelhol reknar Vegvesenet i dag til 125.000-150.000 kroner. Berre på tunnelsida kan ein indre trasé for E39 dermed bli opptil 3,8 milliardar kroner dyrare enn før rekna med.

Tunnel på kvar side

Nye krav gir høgare tunnelkostnad også for midtalternativet Bjørnafjorden, i alt om lag 2,5 kilometer køyredistanse i fjell på kvar side av brua – på Reksteren på Tysnes og ved Halhjem på Os-sida. Doble tunnelløp gir ein meirkostnad på opptil 750 millionar kroner for Bergen–Stord-alternativet som hos Vegvesenet heiter konsept 4c.

Den unike flytebrua over Bjørnafjorden – 5 km lang – er det også knytt kostnadsuvisse til, i tillegg til uavklarte teknologiske løysingar og miljømessige følgjer. Også den må byggjast med fire køyrefelt, og det over ein fjord som er ned mot 600 meter djup og såleis vanskeleg å botnforankra ei flytebru i.

Vegvesenet har grovkalkulert ei slik bru til 10,5 milliardar kroner. Den prisen kan halverast, ifølgje ingeniørmiljø som industribedriftene på Stord – Kværner, Wärtsilä, Apply og Advantec – har konsultert i samband med ein flytebrurapport bedriftene presenterte i februar i år.

Fleirtal for indre

Utanom Stord-industrien var det berre Austevoll kommune som i vår gav klar støtte til ei flytebruløysing over Bjørnafjorden då Vegvesenet hadde konseptvalutgreiinga for E39 Aksdal–Bergen ute på høyring.

17 av 34 høyringsinstansar tilrådde den indre traseen, medan 12 bad vegstyresmaktene å arbeida vidare med begge alternativ. Fylkesmannen i Hordaland og Naturvernforbundet Hordaland gav uttrykk for at ei oppgradering av dagens ferjetilbod må prioriterast.

På forsommaren konkluderte ein ekstern kvalitetssikringsrapport – utført av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt for Samferdsledepartementet og Finansdepartementet – med å tilrå midtre alternativ ut frå samfunnsøkonomisk nytte. Dette har fått Samarbeidsrådet for Sunnhordland til å gå inn for midt-alternativet med flytebru.

— Pr. i dag er det for mange lause trådar. Vi må få tilleggsutgreiinga frå vegstyresmaktene før vi tek stilling på ny. Om dei to alternativa viser seg tilnærma like i kostnad, så må vi ha det dokumentert med to strekar under, seier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland. Næringslivsorganisasjonen gjekk i sin Hordfast-rapport i 2007 inn for ein indre trasé som det beste og snøggast realiserbare alternativet for ein ferjefri E39 mellom Stord og Bergen.

KART: Viser begge alternativa for E39 mellom Stord og Bergen. Eine løysinga er ei midtre line med med bru over Bjørnafjorden, den indre lina går via Fusa.