ARBEIDSKONTRAKT: Alle som skal jobbe har krav på en skriftlig arbeidskontrakt – uansett hvor kort tid jobben varer. Avtalen skal inneholde opplysninger om arbeidstid, hva du skal ha i lønn og lignende. Da unngår du misforståelser senere.

FERIEPENGER: Du har krav på feriepenger uansett hvor lenge du har jobbet. Feriepengene er 10,2 prosent av det du har fått utbetalt i lønn året før. Dersom du er organisert på en arbeidsplass med tariffavtale, utgjør feriepengene 12 prosent.

HELLIG— OG HØYTIDSDAGER: Dersom bedriften har tariffavtale, skal du ha lønn for alle «røde» fridager som faller på arbeidsdager. Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. og 17. mai.

JOBB FOR UNGDOM: Alderen din bestemmer hva slags arbeid du kan ta. Hvor mye du kan jobbe, hvor og når, varierer ut fra om du er fylt 13, 15 eller 18 år. Er du under 15 år, må du ha foreldrenes samtykke for å jobbe.

LØNN: Det er ikke noen lovfestet minstelønn i Norge, så det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen di. Men dersom du er organisert i en fagforening kan du kreve tariffavtale som sikrer deg en anstendig lønn. Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiveren om lønnsnivå og andre forhold.

LØNNSSLIPP: Det er viktig at du får en lønnsslipp som viser hvor mye du har tjent. Det er arbeidsgiverens plikt å gi deg dette. Lønnsslippen beviser at du har jobbet, og skal også fortelle deg hva du betaler i skatt og hva annet som eventuelt blir trukket fra.

OPPLÆRING: Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan utføre jobben du er ansatt til. Du skal ha lønn under opplæringen. Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres og hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen.

OVERTIDSBETALING: Pass på at du får betalt for overtid. Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uken. Arbeidsmiljøloven sikrer deg et tillegg på minst 40 prosent av vanlig timelønn. Dersom du er organisert, og kommer inn under tariffavtale, er det vanlig at overtidstillegget er på 50–100 prosent. Ungdom under 18 år har ikke lov til å jobbe overtid.

PAUSER: Du har rett til minst én hvilepause hvis du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Har du 8 timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Er du under 18 år og arbeidstiden overstiger 4,5 timer i døgnet skal du ha minst en halvtimes pause, om mulig sammenhengende. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal den regnes som en del av arbeidstiden, og du skal ha betalt for pausen. Avtale om pause skal inngås skriftlig.

SYKEPENGER: Dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. I de to første månedene av arbeidsforholdet må du ha sykmelding fra lege for å få rett til sykepenger. Etter to måneder er det nok med egenmelding hvis du ikke er sammenhengende syk i mer enn tre kalenderdager. Dette gjelder for fire enkelttilfeller av sykdom i løpet av 12 måneder. Noen arbeidsplasser har inngått en egen avtale om utvidet egenmeldingsordning.

TREKK I LØNN: Arbeidsgiver har ikke lov til å trekke deg i lønn eller feriepenger hvis dere ikke har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir rett til å holde tilbake lønnen di, må vedkommende først ha dom for kravet sitt, eller avtale med deg.

På internettsidene til Arbeidstilsynet og LO finner du mer informasjon om rettighetene dine. (Kilde: Arbeidstilsynet og LO)