Byrådet har i dag behandlet tiltaksplanene for de 11 skolene som har blitt kartlagt etter inspeksjonen Arbeidstilsynets hadde i fjor.

Tiltakene vil gi en ekstrakostnad på en halv milliard kroner.

— Byrådet kommer tilbake til finansiering i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Lånefinansiering er et aktuelt alternativ for de fleste prosjektene, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Her er listen over det som foreslås på hver av de 11 skolene:

Varden skole:

Byrådet anbefaler at skolen får en total rehabilitering innvendig og at arbeidene begynner med C-bygget. Elevene skal etter planen gå på skolen under byggeperioden.

Strakstiltak er vurdering av rivning eller rehabilitering av C-bygget. Drenering skal også kartlegges.

Langsiktig tiltak er full rehabilitering av skolen med start av prosjektering 2012. Kostnaden anslås til 107,3 millioner kroner. Det er ikke avsatt midler i økonomiplanen.

Nattland skole:

Elevene på barnetrinnet flyttes ut i paviljonger som plasseres i nærheten av Sædalen skole fra og med skolestart høsten 2012 . 45 av skolens elever er allerede plassert på Sædalen skole.

Kjøp av paviljonger vil koste 60 millioner kroner.

Strakstiltak innebærer endrede lufte- og friminuttrutiner, bedre renhold og temperaturregulering.

Langsiktige tiltak er full rehabilitering og nybygg. Byrådet foreslår oppstart høsten 2012. Den estimerte kostnaden for dette er 342 millioner kroner. Det er avsatt 258,5 millioner kroner fra før.

Søreide skole:

Bygging av ny skole er allerede vedtatt. Den skal bygges som et OPS-prosjekt, slik at kommunen blir leietaker i bygget.

Strakstiltak på 1,9 millioner kroner må gjennomføres. Disse vil være fuktmålinger, fuktsanering ved skifte av kledning på vegg, skifte av vinduer i korridor.

Minde skole:

Skolen skal rehabiliteres. Byggearbeidene skal starte i løpet av forsommeren 2012.

Det er funnet forhøyede fuktverdier i enkelte rom, og i noen rom er det funnet saltdannelser på vegg og muggsoppangrep.

Strakstiltak er midlertidig stengning av keramikkrom og et toalettrom. Rutinene for generell bruk av bygget skal gjennomgås.

Tiltak på lang sikt er rehabilitering. Det skal også utredes et nybygg for SFO. Oppstart i 2012. Estimert kostnad for prosjektet er 69 millioner kroner. Det er avsatt 37 millioner kroner.

Ulsmåg skole:

Det er allerede bestemt at skolen skal rives og erstattes med et nybygg. Det er avsatt og bevilget 225,5 millioner kroner til oppføring av ny Ulsmåg skole. Tilstandsrapporten anslår at kostnader til rivning og nybygg blir 243,7 millioner kroner.

Byggestart er i henhold til fremdriftsplanen satt til 01.09.12. Under byggeperioden vil noen elever busses til andre skoler, mens man etabler noen paviljonger på skolens område.

Paviljongene har en kostnad på 15 millioner kroner. Det blir ikke satt nn noen strakstiltak før byggearbeidet igangsettes.

Alvøen skole:

Byggene, inkludert ventilasjonsanlegg må oppgraderes. Dette er estimert til 41,1 millioner kroner.

Strakstiltak vil være å gjennomgå rutiner for bruk av bygget, varme og brannsikkerhet.

Langsiktig tiltak er å bygge ny østfløy og rehabilitere og oppgradere resten av bygningsmassen. Prosjektering starter 2012. Estimert kostnad er 41,1 millioner kroner. Det er avsatt 11,8 millioner kroner.

Garnes ungdomsskole:

Garnes ungdomsskole er vedtatt lagt ned og at det skal bygges ny skole på Seimsmyrane. Det er avsatt 250 millioner kroner til dette. Det er antatt at bygget står ferdig 2015-2016.

Under forutsetning av en rask avklaring av fremdriften for nybygg på Seimsmyrane, anbefaler ikke byrådet de omfattende tiltak som tilstandsrapporten tilsier. Tiltakene som iverksettes vil være det som er nødvendig for å avhjelpe situasjonen frem til ny skole står ferdig.

Av umiddelbare strakstiltak skal renholdsrutiner gjennomgås og det skal vurderes tiltak som kan avhjelpe støyproblemer. For å bedre luftkvaliteten i klasserom der dette er problem, må det sikres gode lufterutiner, man bør unngå dobbeltimer og tilpasse temperaturen generell. Desentraliserte ventilasjonsaggregater må vurderes som et alternativ til utskifting av ventilasjonsanlegget i perioden frem til nybygg står ferdig.

Damsgård skole:

Skolen må gjennomgå en total rehabilitering innvendig og nye uværsskur må bygges. Underetasjen er fuktig på grunn av vanngjennomtrengning fra terrenget bak og under bygget. Det kreves nytt balansert ventilasjonsanlegg, fuktsanering og drenering rundt hele bygget.

Av strakstiltak frem til byggestart i 2013, igangsettes bedre renhold, rydde og lufterutiner, samt at elevene om mulig spres over flere rom og hyppigere friminutt. Det kan også være nødvendig med noen tiltak i form av drenering og fuktsanering.

Langsiktige tiltak er rehabilitering og tilbygg. Prosjekteringsstart vil være i 2013. Den estimerte kostnaden er 117,6 millioner kroner for rehabilitering og 16 millioner kroner nybygg. Det er avsatt 109,2 millioner til skolen i økonomiplanen.

Det må vurderes om det er behov for erstatningslokaler i form av paviljonger under byggeperioden, noe som vil kunne medføre økte kostnader.

Holen ungdomsskole:

Det er avsatt midler til rehabilitering av skolen på kr 105,3 millioner kroner, men det er i rapporten anslått at det er behov for ytterligere 46,4 millioner kroner for å få bygget i tilfredsstillende stand, inkludert svømmeanlegget.

Fasader, tak og tekniske anlegg trenger generelt fornying/utskiftning. De fleste innvendige flater krever fornying. Drenering av utearealer er påkrevd. Disse arealene krever generell oppgradering.

Byrådet mener rivning av idrettsbygget må vurderes på grunn av store utfordringer knyttet til fuktinntrengning, bassengforskrifter, ventilasjon, garderober, dusj, fasade og tak.

Strakstiltak som vurderes inntil skolen er ferdig rehabilitert er bedret renhold, endrede lufterutiner og mindre elevtetthet. Fuktsanering må tas i sammenheng med rehabiliteringen av skolen.

Langsiktige tiltak er rehabilitering med prosjekteringsstart 2013. Estimert kostnad er 151,7 millioner kroner. Det er avsatt 105,3 millioner kroner.

Lyshovden oppveksttun:

Det er planlagt et oppgraderingsprosjekt med oppstart av byggearbeider i løpet av sommeren 2012. Det er funnet forhøyede fuktverdier i enkelte rom, og i noen rom saltdannelser på vegg og begrenset forekomst av muggsoppangrep. Rommene blir ikke stengt frem til utbedringene foretas.

Strakstiltak er lufting i hvert friminutt, unngå bruk av dobbelttimer, reduksjon av personbelastning i enkelte rom og gjennomgang av renholdsrutiner.

Langsiktig tiltak er oppgradering innvending med nytt ventilasjonsanlegg. Oppstart i 2012. Estimert kostnad er 71 millioner kroner og det er avsatt 27 millioner kroner.

Alrekstad skole:

Ventilasjonen ved bygget må utbedres, likeledes de ansattes arbeidsplasser. Skolen er pr i dag helseverngodkjent under navnet Årstad skole. Bergen kommunale bygg må avklare med antikvariske myndigheter hvilke tiltak som kan iverksettes.

Strakstiltak er bedre tilrettelegging for ansatte.

Langsiktige tiltak er oppgraderinger inkludert utbedring av ventilasjon. Oppstart i 2014. Estimert kostnad 24 millioner kroner. Det er ikke avsatt midler til dette i økonomiplanen.