Terrorangrepene mot Norge 22. juli 2011 merkes godt på statsbudsjettet for 2012.

Politi og påtalemyndighet får 696 millioner kroner ekstra kommende år.

På justisbudsjettet foreslår Regjeringen økte bevilgninger med totalt 356 millioner kroner.

 • Av dette er 163,8 millioner økte ressurser til politi og påtalemyndighet.
 • 95 millioner kroner er satt av til etterforskningen av terrorangrepene.
 • Den nyopprettede etterforskningsenheten ved Oslo politidistrikt videreføres med 55 årsverk i 2012.
 • Politihelikopter-tjensten får tilført 29,7 millioner kronster ekstra for å øke beredskapen.
 • PST blir tilgodesett med 46 millioner kroner ekstra, blant annet for å bli bedre på å overvåke Internett.
 • 4,8 millioner kroner ekstra til kriminalomsorgen, for å gjennomføre varetektsfengslingen av den terrorsiktede på en sikker måte.

Bedre terrorberedskap

Beredskapstroppen (Delta) ved Oslo politidistrikt styrkes med 20 millioner kroner. Pengene går vesentlig til innkjøp av nytt utstyr.

Dette kommer i tillegg til bevilgningen på 25 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2011.I statsbudsjettet for 2012 understrekes det at beredskapstroppen har som oppgave å beskytte oss mot svært alvorlig kriminalitet, og at det er avgjørende å sikre at Delta-troppen har ressurser til dette arbeidet.

Politihelikopter: Massiv kritikk etter terrorangrepene

Politiet og Regjeringen har fått massiv kritikk for at politihelikopteret sto på bakken under terrorangrepene 22. juli, fordi besetningen var på ferie. Justisminister Knut Storberget sa tidligere i sommer at det ville bli avsatt penger i statsbudsjettet for å styrke helikopterberedskapen. Dette løftet har han holdt.

En ekstra bevilgning på 29,7 millioner kroner gjør at Oslo-politiet kan lease et reservehelikopter, samt styrke bemanningen.

Dette gjør at politihelikopteret kan stå i kontinuerlig beredskap, døgnet rundt, året rundt.

Lukket samband for redningsetatene

Kommunikasjons-utfordringene var store for politiet, ambulansepersonell og andre etater som deltok i redningsarbeidet ved Utøya 22. juli, siden noen distrikter har gammelt sambandsutstyr, mens andre bruker det nye nødnettet. De kunne rett og slett ikke snakke sammen for å få gitt livsviktige beskjeder underveis.

Stortinget har enstemmig vedtatt at et lukket og avlyttingssikkert Nødnett skal bygges ut for hele fastlandet. Dette omtales som en av de største satsingene på samfunnssikkerhet i Norge.

Regjeringen foreslår å bevilge ca. 1,5 milliarder kroner til investeringer i utbyggingen av nødnettet i 2012.

Det nye nødnettet vil sikre kommunikasjonen på tvers mellom politi, brannvesen og helsepersonell, og forhåpentlig gi raskere hjelp til de som rammes av ulykker og kriser.

Når det nye nødnettet vil stå klart, er det ingen som vet.

Bedre samarbeid mellom politi og forsvaret

Bell-helikoptrene som er stasjonert ved Forsvarets helikopterskvadron på Rygge flyplass i Østfold, vil kunne støtte politiet, og da særlig beredskapstroppen (Delta), ved anmodning.

Regjeringen legger også til rette for at Sea King-redningshelikoptere enklere skal kunne benyttes til transportet av politiets mannskaper ved spesielle behov.

PST: Styrker Internettovervåkingen

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) får 46,4 millioner kroner ekstra i 2012-budsjettet.

 • 10 millioner kroner skal gå til å styrke livvakttjenesten.
 • 20 millioner kroner skal gjøre at PST kan investere i en avansert søkemotor for åpent nett.
 • 9,4 millioner kroner skal gå til økt spaningskapasitet.
 • 7,04 millioner kroner til helårsvirkningen av åtte nye årsverk fra 2011. Les mer om hva PST-pengene skal brukes til: PST skal bli bedre på å overvåke Internett

Forebygging av kriminalitet på Internett

Kripos får 15,2 millioner kroner ekstra til arbeidet mot nettbasert kriminalitet — og forebygging av dette.

Kunnskap om radikalisering og ekstremisme

Regjeringen etablerer en nasjonal kunnskapsportal på nett med informasjon om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Nettstedet skal tilby informasjon for ansatte i politi, skole, helsevesen, utlendingsforvaltningen, kriminalomsorgen og barnevernet.

Oslo-politiet styrkes kraftig

Oslo ble hardt rammet av terrorangrepet 22. juli. Budsjettet til Oslo politidistrikt foreslås økt med 216,3 millioner kroner (11,4 prosent) fra saldert budsjett i 2011.

Av dette utgjør pris- og lønssveksten ca. 36 millioner kroner.

Budsjettøkningen fordeler seg slik:

 • Jobb til nyutdannede. 28 millioner til 41 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2012 og videreføring av nye stillinger i 2011.
 • Terror-etterforskning. 98,7 millioner til merutgifter til etterforskning og påtale. Den nye etterforskingsenheten ved Oslo politidistrikt videreføres med 55 årsverk i 2012.
 • Nytt utstyr. Beredskapstroppen får 25 millioner til å fornye utstyret sitt. Kommer i tillegg til ekstrabevillingen på 20 millioner i revidert nasjonalbudsjett 2011.
 • Helikopterberedskap. 29,7 millioner slik at Oslo-politiet kan leie inn et ekstra helikopter, øke antall ansatte og styrke helikopterberedskapen til døgnberedskap.
 • Voldtekts-etterforskning. Kripos får fire nye årsverk til etterforskning av voldtekt og seksuelle overgrep. Les mer i denne saken: Mye friske penger til Oslo-politiet

Omsorg for terrorofrene

Regjeringen påpeker at det i dag er mange søknader om voldsoffererstatning til behandling hos myndighetene.

I tillegg kommer det mange søknader etter terrorangrepene 22. juli.

Derfor foreslås det å bevilge:

 • 25 millioner kroner til Kontoret for voldsoffererstatning, for å øke saksbehandlingskapasiteten.
 • Fem millioner kroner til Statens sivilrettsforvaltning.
 • Øke bevilgningen til erstatningsutbetalinger med 185 millioner kroner.

Utdanner flere politifolk

Regjeringen viderefører det rekordhøye studentopptaket til Politihøgskolen på 720 studenter også i 2012.

Det settes av midler for å sørge for at ferdigutdannede politihøgskolestudenter skal kunne få tilbud om jobb i etaten.

... og ansetter flere polititjenestemenn

Budsjettforslaget er 88,9 millioner kroner ekstra, til 202 nye årsverk:

41 stillinger til Oslo politidistrikt.

Fire til voldtektsgruppen hos Kripos, som da vil være tilført totalt 16 årsverk.

Fire stillinger til grensekontroll ved Storskog.

Driftsutgifter Justis- og politidepartementet

Departementet ble hardt rammet av angrepet i regjeringskvartalet. Budsjettet bevilger 7,5 millioner kroner i driftsutgifter, for å sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå i departementet i 2012.

Hva mener du om budsjettet? Si din mening!