I dag ble byrådets budsjettforslag lagt frem. Der går det blant annet frem at maksimal egenbetaling for sykehjem vil øke med 900 kroner per måned. Fra 29.300 kroner i 2011 til 30.200 i 2012. Maksimal egenbetaling for aldershjem øker med 600 kroner per måned — fra 18.400 kroner i 2011 til 19.000 kroner 2012. ## Kulturskolen øker prisen

Byrådet foreslår også å øke prisen for en elevplass på Bergen kulturskole med 520 kroner i året. Fra 2480 i 2011 til 3000 kroner i 2012. — Faglig sett har jeg ingen problemer med å godta denne egenandelen som er foreslått. Denne økningen ble også varslet før sommeren, sier rektor ved Bergen kulturskole, Mardon Åvitsland.

Han forteller at man har valgt å øke egenandelen for å styrke kvaliteten på kulturskolen. Blant annet skal talentprogrammet styrkes og man skal gi mer tid til elevene.

— Denne egenandelen er ikke høy sammenlignet med de største byene i landet. Bergen har for tiden den aller billigste egenandelen av storbyene, og selv med økningen vil vi ligge midt på tabellen, sier han.

Denne høsten er det rundt 4000 elever ved kulturskolen. I tillegg får ca 2000 elever tilbud gjennom skolen eller SFO, og 1500 elever gjennom blant annet skolekorps og kor.

— Dette med egenandelen er politikk, og jeg har stor respekt for politikernes vurdering i en slik sammenheng.

Dyrere å reservere gravplass

I 2012 vil det koste 9940 kroner å reservere en gravplass i 20 år ved siden av for eksempel en ektefelle. Dette er 4840 kroner mer enn i 2011. — Det er en vesentlig økning. Bakgrunnen for endringen i år er at vi har regnet nøye på kostnadene ved tjenesten vi leverer. Avgiften skal blant annet dekke areal, vedlikehold og administrasjon, sier Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen kirkelige fellesråd.

Hansen understreker at det er viktig at man reserverer graven når dødsfallet skjer og at man ikke kan reservere plassen i etterkant.

Slik presenterer kommunen sine avgiftsøkninger neste år. Saken oppdateres.

Type betalingssats 2011 2012 Endring
Egenbetaling institusjonsopphold
Maksimal egenbetaling sykehjem pr. mnd. 29 300 30 200 900
Maksimal egenbetaling aldershjem pr mnd. 18 400 19 000 600
 Hjemmebaserte tjenester pr. time.
Inntekt under 158.432 (2 G) 50 52 2
Inntekt mellom 158.432-237.648 (2-3 G) 196 202 6
Inntekt mellom 237.649-316.864 (3-4 G) 333 344 11
Inntekt over 316.864 (over 4 G) 434 448 14
Utgiftstak for hjemmebaserte tjenester pr. måned
Inntekt under 158.432 (2 G) 50 52 2
Inntekt mellom 158.432-237.648 (2 - 3 G) 678 700 22
Inntekt mellom 237.649-316.864 (3 - 4 G) 1 388 1 433 45
Inntekt over 316.864 (over 4 G) 1 665 1 718 53
 Trygghetsalarm pr. mnd.
Inntekt under 158.432 (2 G) 62 64 2
Inntekt over 158.432 (2 G) 124 128 4
 Tolketjenesten (Mottaks- og kompetansesenteret)
Muntlig oversettelse. Minstesats (1,5 timer) 736 760 24
 Smittevernkontoret
Reisemedisinsk konsultasjon 348 359 11
 Foreldrebetaling SFO
Hel plass (15 t/u eller mer) - pr mnd 1 855 1 915 60
Morgenplass - pr. mnd. 725 750 25
Ettermiddagsplass - pr. mnd. 1 430 1 480 50
Dagplass - pr. dag 225 235 10
 Foreldrebetaling kommunal barnehage
Heldagsplass (41 t. eller mer pr. uke) 2 330 2 330 0
Halvdagsplass (33 t/u) 1 700 1 700 0
Delt heldag (22,5 t/u) 1 165 1 165 0
 Bergen kulturskole
Ordinær elevplass pr. år 2 480 3 000 520
 Svømmehaller og bad
Enkeltbillett voksne 70 70 0
Enkeltbillett barn (f.o.m 4 år t.o.m 15 år) 35 35 0
Klippekort voksne (12 klipp) 700 700 0
Klippekort barn (12 klipp) 350 350 0
Familiebillett ( 2 v + 2 barn) 175 175 0
Årskort Voksne 3 000 3 000 0
Årskort Barn/Honnør 1 500 1 500 0
Halvårskort Voksne 1 750 1 750 0
Halvårskort Barn/Honnør 850 850 0
 Nordnes sjøbad
Enkeltbillett voksne 60 60 0
Enkeltbillett barn 30 30 0
Klippekort voksne (12 klipp) 600 600 0
Klippekort barn (12 klipp) 300 300 0
Familiebillett ( 2 v + 2 barn) 150 150 0
Sesongkort Voksne 900 900 0
Sesongkort Barn/Honnør 430 430 0
 Slåtthaug kunstisbane/Bergenshallen (kunstisanlegg)
Voksne 40 40 0
Barn 25 25 0
Klippekort voksne (12 klipp) 400 400 0
Klippekort barn / honnør (12 klipp) 250 250 0
Familiebillett ( 2 v + 2 barn) 100 100 0
 Idrettskort (gjelder alle bad og isanlegg)
Årskort voksne 3 500 3 500 0
Årskort barn 1 750 1 750 0
 Kirkelig Fellesråd
Festeavgift for reservert grav/festegrav 5 100 9 940 4 840
 Tilbygg og påbygg til boliger
0 – 30 m² 3 350 3 450 100
31 – 50 m² 6 900 7 100 200
Over 50 m² 9 300 9 600 300
 Nye boenheter – søknadspliktige tiltak
Den første boenheten, uansett størrelse 14 800 15 300 500
Den andre boenheten, uansett størrelse 10 700 11 050 350
De neste, per boenhet 8 500 8 800 300
 Garasjer, naust og uthus
0 – 30 m² 3 400 3 500 100
31 – 50 m² 6 800 7 000 200
51 - 100 m² 8 500 8 750 250
 Ervervsbygg
0 – 50 m² 6 900 7 100 200
51- 100 m² 8 500 8 800 300
101 – 200 m² 16 800 17 300 500
201 – 600 m² 30 300 31 300 1 000
 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse om søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 3 400 3 500 100
 Årsgebyr for feiing og tilsyn
For anlegg med innfyrt effekt mindre enn 50kW:Årlig feie- og tilsynsgebyr per boenhet
"Basisgebyr" for standard: en feiing hvert fjerde år og et tilsyn hvert fjerde år 338 350 12
 Vann og avløp (alle satser er inkl. mva)
Årsgebyr vann til bolig, stipulert forbruk.
bruksareal 120 m2 2 053 2 133 80
bruksareal 50 m2 856 889 33
Årsgebyr avløp. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk
bruksareal 120 m2 2 246 2 482 236
bruksareal 50 m2 936 1 034 98
Årsgebyr tømming av slamavskillere
tank inntil 4 m3 2 663 2 713 50
tank over 4 inntil 6 m3 3 988 4 075 88
tank over 6 inntil 8 m3 5 325 5 425 100
tank over 8 inntil 10 m3 6 650 6 788 138
 Renovasjon (alle satser er inkl. mva)
Private husholdninger/ forbruksavfall. Beholdere, 1 tømming/uke:
Inntil 140 liter 2 503 2 518 15
Inntil 240 liter 5 005 5 035 30
Inntil 400 liter 7 133 7 175 43
Inntil 600 liter 11 786 11 857 71