I en studie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, er det undersøkt sammenhengen mellom en rekke psykososiale faktorer på jobben og hodepine.

Studien viser en klar sammenheng mellom hodeverk og:

  • rollekonflikter i arbeidshverdagen,
  • lav kontroll over egen arbeidssituasjon
  • misnøye med jobben.

Mange har smerter i hodet

Hodepine er en svært vanlig helseplage. Omtrent halvparten av befolkningen opplever slike smerter i løpet av et år og mer enn 90 prosent i løpet av livet.

For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige.

«Stress» og stress

Uttrykket stress på jobben, er sammensatt. Noen bruker stress når de opplever at noe er dårlig på jobben.

I studien legges det vekt på at om en skal forbedre arbeidssituasjonen, må vi ha kunnskap og hva som bør endres.

Målet med prosjektet Den nye arbeidsplassen, som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har satt i gang, prøver en å kartlegge hvilke spesifikke psykologiske og sosiale forhold ved arbeidet som har betydning for helsen.

Det er kjent at jobbkrav og en opplevelse av manglende kontroll på det arbeidet en gjør, kan medvirker helseplager som rygg— og nakkesmerter.

3574 med i undersøkelsen

I omtalen av studie skriver STAMI, at det er få høykvalitetsstudiene som er gjort, har fokusert på migrene, som ikke er den vanligste formen for hodepine.

STAMI har derfor gjennomført en studie for å avdekke i hvilken grad en rekke spesifikke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer kunne knyttes til senere hodepine. Studien omfattet alle typer hodepine.

3574 arbeidstakere besvarte et spørreskjema om arbeidssituasjon og helse to ganger med to års mellomrom.

Fjorten psykologiske og sosiale faktorer ble undersøkt for å se om de kunne forklare alvorlighetsgraden av hodepine to år etter.

I tillegg besvarte de ansatte spørsmål om fysisk arbeid og hyppigheten av arbeid med hendene løftet over skulderhøyde. Dette vet en er viktig for nakke- og skuldersmerter, noe som kan føre til hodeverk.

En av to har hodepine

I denne studien rapporterte 47.5 prosent av arbeidstakerne, at de hadde hatt hodepine de siste fire ukene før undersøkelsen.

Man fant at 7 av de 14 psykologiske og sosiale faktorene som ble undersøkt, men ikke de to fysiske faktorene, var assosiert med graden av hodepine målt to år etterpå.

Hodepine var mest tydelig knyttet til disse faktorene:

  • for høye kvantitative krav i arbeidet
  • mye rollekonflikter
  • liten kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid
  • lav kontroll over intensiteten i arbeidet
  • generell tilfredshet med jobben. Her kan du lese mer om hva psykososialt arbeidsmiljø er.

Inn i en negativ spiral

Funn i undersøkelsen tyder på at prosessen går begge veier. At helseplager kan påvirke hvordan man opplever arbeidssituasjonen.

Dette var spesielt tydelig for jobbtilfredshet. Det kan tyde på at arbeidstakere som er lite tilfredse med jobben er utsatt for en «negativ spiral»-prosess.

En kan være mer plaget med hodepine, noe som igjen kan påvirke arbeidssituasjonen.

Her kan du lese hele undersøkelsen: Work and headache: A prospective study of psychological, social, and mechanical predictors of headache severity.