Klokken 11.00 begynner kultur— og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune behandlingen av innsigelsene mot en rekke arealplaner.

Det gjelder blant annet tre prestisjetunge planer utarbeidet av Bergen kommune. Innvendningene mot planene er alvorlige nok:

Plantrøbbel for byrådet

  • Laguneplanen får fylkesrådmannens kritikk fordi det legges opp til altfor mye nytt handelsareal i planen. Det fremmes forslag om innsigelse dersom dette arealet ikke erstattes med boliger.
  • Den svært viktige planen for Nygårdstangen med forslag om riving av Bygarasjen møter motstand fordi driften av kollektivterminalen der ikke er sikret godt nok i forbindelse med en anleggsperiode. Dessuten er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til funn av mulige kulturminner.
  • Mindemyrplanen – den største næringsarealplanen fremmet av kommunen noen gang – møter innsigelse fordi den ikke tar tilstrekkelig hensyn til kulturminner, det gjelder både Lea-parken og industrielle kulturminner.

Bømlo-bråk

Det stopper ikke med disse viktige bergensplanene. Forslag til kommuneplan for Bømlo møter et ras av innsigelser fra fylkesrådmannen.

Nærmere 25 ulike utbyggingsområder er berørt av innsigelsene. I tillegg foreslår fylkesrådmannen at det fremmes innsigelser mot en rekke forslag til nye naustområder.

I Tysnes må reguleringsplanen for Onarheim endres før den kan godkjennes. Fylkesrådmannen mener utredningene er for dårlige og peker også på at planen er i konflikt med kulturmiljø av høy regional og nasjonal verdi.

Nå er det kultur— og ressursutvalget som bestemmer om det skal fremmes innsigelse. Fylkesrådmannen bare innstiller.

Dersom innsigelsene blir stående etter dagens møte i utvalget, må kommunene omarbeide planene i tråd med fylkeskommunens krav. Blir de ikke omarbeidet, går planene til Miljøverndepartementet for endelig godkjennelse. En slik prosess vil kunne forsinke planvedtaket med mer enn et år.