Denne andelen, også kalt spareraten, er dobbelt så høy for de eldste som for den yngste aldersgruppen, 18–24 år, viser beregninger forsker Elin Halvorsen i Statistisk sentralbyrå har utført.

Gammel vane

— Mange sparer nok av gammel vane, uten å være bevisst at de sparer så mye. Dessuten går konsumet ned når folk blir eldre, sier Halvorsen.

Nest høyest sparerate finner man i aldersgruppen 55–64 år. De sparer 13 prosent av den disponible inntekten, altså inntekt etter skatt.Når effekten av økte boligverdier holdes utenom, finner Halvorsen at den gjennomsnittlige nordmannen sparer om lag ti prosent av den disponible inntekten i året.

De handlingene hun regner som sparing er:

  • Putte penger i madrassen eller syltetøyglass
  • Plassere penger i en bankkonto
  • Investere i verdipapirer (aksjer, obligasjoner, fondsandeler)
  • Bidra til pensjonsplaner (privat, tjenestepensjon eller offentlig styrt)
  • Låne penger til andre
  • Investere i varige konsumgoder (det vil si som varerlenger enn den gitte tidsrammen)
  • Tilbakebetaling av lån I sine beregninger har Halvorsen med alle disse sparehandlingene, bortsett fra penger i madrassen og oppsparte midler gjennom tjenestepensjon eller folketrygden.

Sparer mer enn de tror

I tillegg til at sparingen øker med alder, viser Halvorsens arbeid også at menn sparer mer enn kvinner, og at enslige sparer mest.

— Felles for alle gruppene er at de sparer mer enn de selv tror, sier Halvorsen i SSB.

Hun finner det påfallende at de eldste sparer mer enn andre grupper. Det strider mot tradisjonell økonomisk teori. Ifølge en teoretisk livsløpshypotese vil middelaldrende husholdninger med høyere inntekt enn forbruk sette noe til side. Denne sparte kapitalen kan de så tære på som pensjonist for å opprettholde et ønsket forbruk.

— Men slik er det ikke i praksis. I stedet for å tære på formuen, fortsetter de eldste å spare, slik at formuen blir større og større, sier Halvorsen.

Trygghet og arv

Basert på spørreundersøkelser tror hun motivet for å spare i første rekke er å sikre seg mot uforutsette hendelser.

— For å føle seg trygge, virker det som om mange synes de må ha en finansiell buffer utover den formuen som allerede ligger i boligen.

Et annet motiv for de aller eldste til å spare kan være arv.

— Hvis alt går bra, og de likevel ikke trenger pengene selv, har de gleden over å overlate sin oppsparte formue til etterkommere i form av arv, sier Halvorsen.