TORSTEIN STANGENES

KJELL ØSTERBØ

JOHN LINDEBOTTEN

TOR HØVIK (foto)

Sunnhordland Bru— og tunnelselskap er blant bompengeselskapene som får krass kritikk i en revisjonsrapport Statens vegvesen har laget.

Det er 46 lokalt eide bompengeselskap i Norge som trafikantene i fjor betalte inn 3,3 milliarder kroner til. Statens vegvesen er ansvarlig for at de følger avtalene som ligger til grunn for ordningen og ellers driver så rimelig som mulig.

Innkrevingen av bompenger koster cirka 383 millioner hvert år. Vegdirektør Olav Søfteland mener administrasjonskostnadene i noen av bompengeselskapene er for høye. Ett av disse selskapene er Sunnhordland Bru- og tunnelselskap, som finansierer Trekantsambandet.

- Hentet kompetanse

Verst går det ut over styreleder Harry Herstad. Han får særlig kritikk for at han i 2002 reiste til USA sammen med sin kone, en reise som hadde en totalkostnad på 118.246 kroner.

«Formål og begrunnelse ikke oppgitt. Synes klart å representere et tilfelle av ubegrunnet bruk av offentlige midler», skriver internrevisjonen i vegvesenet i sin rapport.

— Dette gjelder deltakelse i en fagkongress for bompengeselskap i San Francisco. Det er i utlandet vi gjennom 15 år har hentet vår kompetanse. Spørsmålet er om det er riktig å delta på en slik konferanse, og det har styret sagt at det er, sier Herstad til BT.

Amerikansk standard

— Hvor lenge varte konferansen?

— Det tar jo én dag å reise hver vei, og med reise og konferanse gikk det en fire-fem dager.

— Hvorfor var din kone med?

— Vi er et av de sentrale selskapene i Norge innenfor bompengeinnkreving, og jeg har vært mye på farten. Det som muliggjorde at jeg kunne reise var at jeg tok min kone med, sier han.

Han forteller at konens reise ble oppgitt til skattemyndighetene.

— Det høres dyrt ut med 118.000 kroner for fire-fem dager?

— Det var en dyr konferanse. I dette beløpet ligger også utgiftene for min ektefelle. Det kan det stilles spørsmål ved, innrømmer han.

— Var det en luksuriøs tur?

— Det var amerikansk standard.

Ingen husker styrevedtak

BT var i går kveld i kontakt med styrets nestleder Magne Rommetveit, styremedlem Paul M. Nilsen (som sitter i arbeidsutvalget), styremedlem Inge Reidar Kallevåg og daglig leder Øyvind Halleraker. Ingen av dem kunne huske at styret hadde behandlet saken om Herstads og konens USA-tur for to år siden. Ingen av dem ville likevel utelukke at styret kunne ha behandlet saken.

Da BT ringer Herstad igjen for å fortelle han dette, sier han:

— Det må de få anledning til å sjekke ut. Jeg har tatt som en selvfølge at det foreligger. Men jeg kan ikke huske alt som har skjedd i selskapets historie, sier han.

Får kritikk for alkoholbruk

USA-turen er bare ett av over 20 punkter internrevisjonen kritiserer selskapet for. Følgende er hentet fra rapporten:

n Det anses prinsipielt galt at bompengeselskapets styre og tilsatte har fri passering av bomstasjoner (det riktige er at de ansatte samt styreleder har gratis passering, red.anm.) .

n Faktura fra Dr. Holms Hotell, Geilo, pålydende 52.259. Bilaget mangler navn på deltakere, det dekker formål som synes å falle utenfor de offentlige regulativer, og i så fall antas forholdet å representere uberettiget bruk av offentlige midler.

n Grunnlaget for fastsetting av lønnsforhold og arbeidstid for administrerende direktør synes uklart.

n Styrehonorarene ligger på nesten kr 200.000 pr. år. Kostnaden anses høy sett hen til styrekostnadene i enkelte andre selskaper.

n Selskapet synes å ha blitt påført en del kostnader ved kjøp/servering av alkoholholdig vare.

- Brukt 300.000 for mye

Til sammen stiller internrevisjonen spørsmål ved fakturaer på vel 300.000 kroner. Dette er for 2002 og 2003 til sammen.

Harry Herstad mener det ikke er grunn til å kritisere selskapet for noe av dette.

— Hva med utgiftene til alkohol?

— Når man organiserer et representasjonsbesøk er det en nøktern bruk av slike ting, vi har ingenting å skjule i så måte. Vi er ikke noe avholdsselskap, men heller ikke et drikkegilde, sier han.

— Vil du vurdere din stilling som følge av dette?

— Jeg ønsker ikke å gå av, men vil diskutere spørsmålet med eierne våre. Det vil det være naturlig å gjøre på første styremøte, sier han.