Arbeidet med tomten skulle koste 3,6 millioner kroner. Nå er prisen på 8,5 millioner, og fortsatt venter regninger på minst 2,5 millioner kroner.

Ordfører Otto Harkestad (Ap) legger ikke skjul på sin fortvilelse over situasjonen de har havnet i.

— Det er noe fryktelig galt som har skjedd her.

Kommuneadvokaten i Øygarden kommune har også vurdert saken. Etter det BT kjenner til er det funnet lovbrudd gjennom hele prosessen:

Kommuneloven er brutt ved at budsjettoverskridelsene er holdt unna formannskap og kommunestyre.

Alt ekstraarbeid som er gjort, og som ikke sto i den opprinnelige kontrakten, er ulovlige direkteanskaffelser.

Lov om innkjøp er også brutt ved at man har gått til direkteanskaffelse av brakkebygg verdt to millioner kroner.

Endret seg

Det var i 2010 at kommunestyret vedtok at en ferdig opparbeidet barnehagetomt på Toftøy skulle overlates til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som skulle bygge barnehagen.

Høsten 2010 vant det lokale selskapet Harkestad Entreprenør anbudskonkurransen om å opparbeide tomten. Avtalt pris var drøye 3,6 millioner kroner.

En politisk oppnevnt byggenemnd fikk ansvaret med prosjektledelse. Leder for nemnden, Ottar Vik (Tverrpolitisk Valliste for Øygarden), fungerte som prosjektleder. Nemnden hadde fullmakt til å attestere for utbetalinger, men hadde ikke fullmakt til å gå ut over avtalte priser. Likevel var det dét som skjedde.

I løpet av 2011 ble det betalt ut over 6,6 millioner kroner, langt mer enn budsjettert. Og fortsatt er ikke arbeidet avsluttet.

— Prosjektet har endret seg ganske kraftig hva mengder angår. Byggegropen vi skulle sprenge ut ble vesentlig større, vi måtte frakte større jordmasser til tomten, og mer stein måtte tilføres, forklarer Magne Harkestad, daglig leder i Harkestad Entreprenør.

Oppdaget masse feil

Kommunalsjef for tekniske tjenester, Jarle Kvalvik, forteller at det i år ble satt av 1,2 millioner kroner til avslutningen av prosjektet.

— I april oppdaget jeg plutselig at de allerede hadde brukt opp hele budsjettet. Og jeg visste at de ikke var ferdige der borte. De har jo ikke asfaltert atkomstveien en gang.

Han begynte å grave i saken, og fant ut at det fortsatt var behov for investeringer på 2,5 millioner kroner. Dermed kan sluttsummen ende på 11 millioner kroner. I tillegg kommer innkjøpet av brakkebygg til to millioner kroner, fordi barnehagen ble forsinket. Dette er også regnskapsført på barnehagetomten.

Ordfører Harkestad peker på tidligere ordfører Ottar Vik, og hans ledelse av plan- og bygningsnemnden, når han skal forklare problemet.

— Det må fattes vedtak i et kompetent organ når det skal brukes mer penger enn planlagt. Det er ikke gjort her.

Vik, som var ordfører i 1994, har ledet nemnden siden 1995. Ifølge Harkestad var styringen av nemnden et tema ved sist valg.

— Vi har nå valgt en ny plan- og byggenemnd som tenker annerledes og med nye instrukser.

— Hva har endret seg?

— Nå har den dagsorden og sakslister. Der ligger svaret. Slik var det ikke før.

Han peker på at nemnden ikke hadde rapporteringsplikt ved slike budsjettoverskridelser, noe som er i strid med lovverket.

— Når vi finner ut alt det gale som har skjedd her, så er det selvsagt totalt uakseptabelt. Dette må bli en sak for Kontrollutvalget, sier Harkestad.

Endret prosjektet

Det er ikke bare budsjettoverskridelsene som ikke er blitt rapportert til kommunestyret. Underveis er prosjektet blitt endret en rekke ganger, og det er gitt fullmakter til å utføre arbeid som ikke var avtalt på forhånd.

— Prosjektet er endret vesentlig, men vi vet ikke hvor mye for vi mangler fortsatt dokumentasjon. Verken administrasjonen eller kommunestyret er blitt orientert om overskridelsene, forklarer teknisk sjef Kvalvik.

Han mener prosjektleder Ottar Vik har gått langt ut over sine fullmakter, men antyder en rekke svakheter i prosjektet i et saksdokument til komité for teknikk, som skal behandle saken denne uken:

Feil i prosjekteringsgrunnlaget.

Dårlig planlegging.

Svakheter i grunnundersøkelsene.

Svakheter i anbudsbeskrivelsene.

Uheldig oppfølging med hensyn til økonomi og fremdrift.

I tillegg mener han det har vært en svært uheldig sammenblanding av politikk og administrasjon ved at politikere i plan— og byggenemnden har hatt oppgaver som normalt ligger til administrasjonen.

— Politikere skal kontrollere, mens administrasjonen skal stå for utføringen. Her har det vært motsatt, men uten at administrasjonen har hatt de nødvendige forutsetninger for å føre kontroll. I denne saken snakker vi om en uheldig ukultur.

FORTVILTE: Ordfører Otto Harkestad (til v.) og teknisk sjef Jarle Kvalvik må bruke store ressurser på å rydde opp i forhold som har pågått over lengre tid. De mener de nå har ryddet opp i måten kommunen styrer byggeprosjekter.
ØRJAN DEISZ