– Vi gikk inn i forhandlingene med et tydelig krav om et skikkelig inntektsløft. Kravet er ikke innfridd, men dette er så langt det var politisk mulig å komme, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Etter dager med uformell kontakt møttes Jordbrukets forhandlingsutvalg i Landbruksdepartementet mandag morgen. Der tilbød staten å øke rammen med 420 millioner kroner utover det opprinnelige tilbudet på 1 milliard.

— Staten har inngått avtale med Norges Bondelag med en ramme som gir grunnlag for en inntektsvekst på 10,25 prosent, eller om lag 25.000 kroner pr. årsverk i 2012, sammenlignet med 2011, når verdien av jordbruksfradraget er medregnet, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Liten endring for forbrukere

Prisøkningen for forbrukerne er beregnet til omtrent 0,7 prosent, opplyser landbruksminister Lars Peder Brekk under presentasjonen av avtalen.

Avtalen er basert på at Regjeringen vil gå inn for å avvikle matproduksjonsavgiften i statsbudsjettet for 2012. Totalt blir avgiftsletten om lag 615 millioner kroner. Av dette vil 280 millioner kroner gjelde norskproduserte jordbruksvarer, skriver departementet.

— Avgiftsletten fører til at det vil bli liten prisvekst for forbrukerne, om lag 0,7 prosent, sier Lars Peder Brekk i meldingen.

Småbønder takket nei

— Det har vært tøffe forhandlinger, det har vært tøffe tak, og jeg er fornøyd med at Norges Bondelag har valgt å inngå en avtale med staten, sa Brekk under presentasjonen.

Statens opprinnelige tilbud var på 1 milliard kroner, men en totalramme på noe over 1,4 milliarder kroner var ikke tilstrekkelig for Norsk Bonde- og Småbrukarlag som valgte å si nei til formelle forhandlinger med staten.

– Jeg har ikke fullmakt fra mine medlemmer til å forhandle fram større inntektsforskjeller mellom jordbruket og sammenligningsgruppen, sier Småbrukarlagets leder Ann Merete Furuberg.

I tillegg til rammens størrelse var partene uenige om hvordan beløpet skal dekkes inn. Mens Småbrukarlaget krevde brorparten finansiert over statsbudsjettet, la staten opp til at mer skulle hentes inn via økte priser.

Får det samme

Selv om Småbrukarlaget har brutt forhandlingene, vil deres medlemmer og uorganiserte bønder få akkurat det samme som Bondelaget forhandler fram for sine medlemmer.

– Vi respekterer det valg Småbrukarlaget gjør. Vi mener på vår side at dagene med uformelle møter har gitt oss tilstrekkelige avklaringer til å gå inn i forhandlinger om en eventuell ny avtale, sa leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag før enigheten var et faktum.

– For oss er det viktig å se hva forhandlinger kan innebære av gevinst for bonden i forhold til statens tilbud. Inntektseffekt er avgjørende for oss, understreket han.

2,6 milliarder

Bondeorganisasjonenes hovedkrav i årets oppgjør er kompensasjon for økte kostnader, dekning av manglende inntektsvekst fra 2009 og samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i 2012.

Totalt utgjør denne delen av kravet 1,7 milliarder kroner av en totalramme på 2,6 milliarder kroner. Først onsdag – etter seks dager – kom det første tilbudet fra staten, på om lag 1 milliard.

– Dersom jordbrukets hovedkrav skal kunne innfris, må det tilføres midler ut over 1,7 milliarder kroner, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.