BKK ønsker seg et gigantisk deponi ved Mjåsundet i Lindåsi forbindelse med bygging av kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes.

Det sier Fylkesmannen i Hordaland nei til, skriverNordhordland.no.Deponiet skulle ifølge avisen være på mellom800 og 3200 m3.

Olje— og energidepartementet ga i juni 2012 konsesjontil kraftledningen, men i et nytt brev har BKK tatt opp tiltak som ikke varbehandlet i søknaden.

BKK grunngir forslaget om deponi med at det kanbli vanskelig å bli kvitt massene etter bygging av kabelgrøft. De viser ogsåtil høye kostnader for transport av masser. Det er ikke vei i området.

BKK la frem to forslag, og skrev at deforetrakk en løsning som dekker 6600 rutemeter og massene samlet i ett deponi.Største høyde på fyllingen vil være 4,7 meter over eksisterende terreng, men det kunne blitt noe lavere om man skifter ut massene i en myr i området.