Før jul vil regjeringen legge frem et forslag til en omfattende skattereform. Den bygger på det såkalte Skauge-utvalget, som blant annet foreslår å fjerne hele formuesskatten og samtidig skattlegge eiendom mye hardere.

Stortinget vil behandle skattereformen til våren og regjeringen vil allerede i statsbudsjettet for 2005 starte endringen av skattesystemet.

Både Skauge-utvalget og andre økonomer er skjønt enige om at dagens formuesskatt slår særdeles urettferdig og tilfeldig ut. I prinsippet er det ingen problem for de rikeste å skru likningsformuen sin ned til null og dermed la være å betale denne skatten.

Pensjonister som har all formuen sin som bankinnskudd, rammes derimot maksimalt av denne skatten.

Langt fra markedsverdi

Når Trond Mohn, Helge Eide Knudsen, Westfal-Larsen brødrene og de andre betaler skatt på bare en liten del av sin formue, så er det fordi likningstaksten på mye av det de eier er langt lavere enn markedsverdien. Dette gjelder først og fremst aksjer i ikke-børsnoterte selskaper og i eiendom.

For børsnoterte aksjer og bankinnskudd er likningsverdien lik markedsverdien og man betaler skatt på hele formuen. Det kan man da også se på listen over forskjellene på reell formue og likningsformue. Søsknene Fritz og Marianne Rieber, som har brorparten av sin formue plassert i børsnoterte Rieber & Søn-aksjer, har en likningsformue som er rundt halvparten av markedsformuen.

Ordfører Herman Friele derimot, som har sin formue i et ikke-børsnotert selskap og eiendom, har en likningsformue som bare utgjør drøye tjue prosent av hans reelle formue.

(Nå er selvfølgelig markedsvurderingene finansbladet Kapital har laget svært grove, men treffer helt sikker mye bedre på den reelle formuen enn likningstabellene).

Rieber har mest å tjene...

Hvis regjeringen skulle følge Skauge-utvalgets forslag om en gradvis avvikling av formuesskatten, vil det komme Bjarne Riebers familie langt mer til gode enn ordførerens familie.

Den tidligere finansministeren vil avvikle formuesskatten samtidig som han vil øke beskatningen av fast eiendom og arv. I en overgangsfase vil utvalget ha en mer markedsbasert verdisetting av alle typer formue. Det betyr i første rekke at bankinnskudd og børsnoterte aksjer får en skatterabatt, før hele formuesskatten eventuelt avvikles.

Både Skauge-utvalget og mange andre økonomer vil ha en langt kraftigere skattlegging av eiendom.

Skauge-utvalget får imidlertid ikke med seg regjeringen på en økning av boligskatten (eller fordelen av å bo i egen bolig). I Semb-erklæringen lover regjeringen tvert imot å fjerne denne delen av skatt på eiendom.

Obligatorisk eiendomsskatt

Som alternativ til økt fordelsskatt på egen bolig og fjerning av formuesskatt, foreslår Skaugeutvalget en obligatorisk kommunal eller statlige eiendomsskatt for hele landet.

Og skal formuesskatten beholdes som system, vil utvalget ha en lik og markedsbasert verdisettingen av ulike typer formue. Alle deres forslag på dette område går i retning av en fjerning eller lavere skatt på generell formue, mens eiendom vil de skattlegge hardere.

Utvalget foreslår ellers ulike lettelser for vanlig lønnsinntekter, men vil gjeninnføre skatt på utbytte.

Den store politiske dragkampen om den nye skatten vil foregå i Stortinget til våren.

1,7 MRD. I SKATTERABATT: Trond Mohn nyter godt av stor fordi likningstaksten på mye av det han eier er langt lavere enn markedsverdien.<br/> ARKIVILLUSTRASJON: BENTE LJONES