Blant fylkene var det bare bedriftene i Finnmark som vistestørre låneiver i fjor. Der økte lån fra banker og kredittforetak til gruppenikke-finansielle foretak med 17 prosent.

Holdt seg på matten

Selv om husholdningene i Hordaland holdt seg mer på matten,økte de sine lån i fjor med 7 prosent, som er like under landsgjennomsnittet på7,7 prosent. Totalt hadde husholdningene i Hordaland en gjeld til banker ogkredittforetak på 187,8 milliarder kroner ved siste årsskifte.

Statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser også enøkning i utlån fra banker og kredittforetak i alle landets fylker i fjor,bortsett fra i Sør-Trøndelag og Svalbard. For Sør-Trøndelag sin del skyldes deten kraftig nedgang i utlån til finansielle foretak.

Kraftig nedgang

Også i Hordaland er det en kraftig nedgang i utlån tilfinansielle foretak (minus 66 prosent), og det er årsaken til at statistikkenkun viser en total utlånsvekst på 0,4 prosent i fjor selv om det var en storvekst i utlån både til husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Også i Sogn og Fjordane var det bedriftene som sto for denstørste etterspørselen etter nye utlån. Ikke-finansielle foretak i det fylketøkte sin gjeld med 9,7 prosent til 19,1 milliarder kroner, mens husholdningenesgjeld økte med 8,5 prosent til 29,6 milliarder kroner.

Økte

SSB-statistikken viser også at kredittforetakene i fjor øktesine lån kraftig, mens utlån fra bankene gikk ned.

— Denkraftige utlånsvekten i kredittforetakene sammenlignet med bankene bør sees isammenheng med overføringer av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak,spesielt som følge av myndighetenes tiltak mot finanskrisen, forklarerførstekonsulent Einar Thorsrud Lømo i SSB.