I første halvår ble resultat før skatt 15,3 millioner kroner, mot 2,5 millioner for tilsvarende periode året før.

Administrerende direktør Svein Erik Buch er strålende fornøyd med resultatet. Ikke bare at inntjeningen øker, men også at kostnadsnivået er redusert.

Nå vil han benytte anledningen til å øke selskapets aksjekapital med inntil 60 millioner kroner. Planen er å hente inn inntil 40 millioner blant de nåværende eierne, 75 sparebanker. I tillegg kjøres en rettet emisjon mot sparebanker som ikke er medeiere. Buck ønsker å utvide aksjonærmassen samtidig som kapitalgrunnlaget styrkes.

I dag er aksjekapitalen 160 millioner. I tillegg har Eiendomskreditt AS en ansvarlig lånekapital på 80 millioner.

— Hva er årsaken til dette jubelresultatet?

— Det skyldes både økt rentenetto og redusert kostnadsnivå. I tillegg har vi kunnet tilbakeføre tidligere nedskrivninger på verdipapirer som i hovedsak er bankobligasjoner, men selv om vi ser bort fra verdipapirer var resultatfremgangen på 47 prosent, opplyser Buck.

Av nyheter ellers nevnt Buck at selskapet i juni tok i bruk en konsesjon som kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Tilpasningen til OMF-reglene vil for Eiendomskreditt AS – i motsetning til bankene – ikke innebære noen overdragelse av lån til andre kredittforetak som kan utstede OMF.

Gjennom den muligheten vi nå har vil vi kunne bedre innlånsvilkår og finansieringsstruktur, sier Buck.

Buck ser for seg muligheter til å øke utlånene utover året.

— Bedringen av soliditeten i første halvår og utsikter til økt egenkapital i andre halvår gir rom for ny utlånsvekst. Innlån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett gir også grunnlag for en lønnsom vekst, mener Buck.

— Vi har i første halvår emittert (utstedt) obligasjoner for 424 millioner kroner, hvorav 284 millioner var obligasjoner med fortrinnsrett som er benyttet i bytteordningen med staten, forteller han.

halvårsresultat/ Eiendomskreditt AS*

1. halvår 2009 2008
Netto rente/prov. inntekter 14,35 11,42
Andre driftsinntekter 0,83 1,01
Resultat før skatt 15,28 2,53
Perioderesultat 11,10 1,91
  • Tall i millioner kroner.