Styra i dei to bankane tilrådde i går ei samanslåing av dei to sparebankane. Dei to bankane seier samanslåinga er basert på eit ønske om å styrkje konkurransekrafta i Sogn og Fjordane.

Avtalen går ut på at Sparebanken Sogn og Fjordane overtek alle eigedelane og pliktene i Fjaler Sparebank, fortel bankane i ei melding til børsen.

Dette er ikkje eit tvangsekteskap, det er lystprega frå begge partar. Leon Bakkebø, regionbanksjef i Bergen for Sparebanken Sogn og Fjordane .

Pengane i lokal stifting

Sparebanken Sogn og Fjordane betalar 128,8 millionar kroner for Fjaler. Av desse vil 106,5 millionar vere i form av eigenkapitalbevis, og 22,4 millionar i kontantar.

Midlane skal plasserast i ei ny stifting, Sparebankstiftinga Fjaler. Stiftinga skal disponere overskot til allmennyttige formål i lokalsamfunnet i Fjaler, som ligg i Sunnfjord.

— Fjaler Sparebank har ikkje hatt behov for å vere stor. Men dei regulatoriske endringane gjer det stadig meir vanskeleg å vere liten, seier Per Ivar Thorsen, som er banksjef for Fjaler i Bergen.

- Lystprega ekteskap

Første gang dei to bankane snakka om samanslåing, var i 1973. Med lovendringa som kom i fjor, som opna for at kapitalen i bankar kunne bli igjen i lokalsamfunna i stiftingar, blei eit stort hinder for samanslåing fjerna.

— Dette er ikkje eit tvangsekteskap, det er lystprega frå begge partar, seier Leon Bakkebø, regionbanksjef i Bergen for Sparebanken Sogn og Fjordane.

Det vil ikkje bli oppseiingar som følgje av samanslåinga, ifølgje bankane. Samanslåinga må bli endeleg godkjent av forstandarskapa i dei to bankane innan 12. mars.

Dei tilsette i Fjaler Sparebank er positive til fusjonen.

— Dette vil gjere banken til ein sterkare utviklingsaktør i regionen og gje oss tilsette tilgang til eit større kompetansemiljø, seier hovudtillitsvald Jarle Nedrebø i ei pressemelding.

Blir stifting

Samanslåinga føreset også godkjenning frå Finanstilsynet. Om alt går etter planen, blir bankane slått saman i september-oktober i år.

Fjaler Sparebank har i dag 21 tilsette, og ein forvaltningskapital på 1,2 milliardar kroner.

Sparebanken Sogn og Fjordane har 304 årsverk, og ein forvaltningskapital på 27,9 milliardar.

Som ein del av transaksjonen vil også Sparebanken Sogn og Fjordane etablere ei sparebankstifting. 1,8 milliardar kroner av eigenkapitalen i banken vil bli overført til stiftinga og omdanna til eigarkapital.

Kva tykkjer du om samanslåinga? Sei meininga di.