Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen gjekk i dag, laurdag, mot ei konsekvensutgreiing av havområda i Lofoten og Vesterålen. Konsekvensutgreiinga blir av mange sett som det første skrittet mot oljeboring, og er blitt møtt med kritikk frå miljørørsla.

— Grunnane til at forslaget om konsekvensutgreiing vart stemt ned er fleire. Ein ting er miljøargumentet. Vi har no fått 17 rapportar som viser at miljøet er sårbart, at vi treng meir informasjon og at vi ikkje har god nok teknologi til at oljeboring ikkje vil gå på kostnad av miljøet, seier Jette F. Christensen, som er nestleiar i fylkesstyret og andrekandidat frå Hordaland for Ap til haustens stortingsval.

- Vil tene på å vente

I tillegg meiner ho det òg er økonomisk lurt å vente med å hente opp olje frå Lofoten og Vesterålen.

— Oljeprisen er relativt låg, og når alle oljefelta på Vestlandet ikkje er utvunne enno bør ein heller utvinne den først. Vi skal trass alt spare pengane, og då er det ikkje noko hast med å ta opp oljen i Lofoten og Vesterålen no, seier ho.

Per Rune Henriksen er fylkespartiets førstekandidat til hausten stortingsval og statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han er ikkje bekymra for at lokallaget hans no har sagt nei til konsekvensutgreiing.

- Må halde på kompetansen

— Nei, det synleggjer at det er relativt jamt mellom begge partar i Arbeidarpartiet i Bergen, seier han, med referanse til det jamne stemmeresultatet.

Han er usamd i Christensens økonomi-argument.

— Oljen forsvinn ikkje, men kompetansen og kapasiteten til å ta opp oljen kan fort forsvinne til andre stader i verda viss vi tenkjer på den måten, seier han.

Henriksen meiner politikarane må sørgje for å halde oljeaktiviteten oppe. Det at det i dag er for høg aktivitet i høve til tilgangen på fagfolk, er etter Henriksens meining ikkje relevant for denne problemstillinga.

— Frå ein vedtek å opne eit område til ein får produksjon går det gjerne 10–15 år. Så det å vurdere saka ut frå dagens aktivitetsnivå kan fort vise seg å vere ein feil, seier han.