Det er konsulentselskapet Norconsult som har levert rapporter for alle mulige traseer for Bybanen fra sentrum til Åsane.

Etter måneder med å holde tilbake dokumentene, har kommunen nå frigitt rapportene etter at Fylkesmannen i Hordaland fattet sin beslutning.

I rapportene kommer det blant annet frem at konsulentene i Norconsult anbefaler kommunen å gå videre med arbeidet om å legge Bybanen over Bryggen.

Les vurderingene for alle sentrumstraseene her.

Bra med Bryggen

Hovedformålet for denne traseen, «Alt. B1: Trasé i dagen fra Torget-Bryggen-Sandbrogt-tunnel til Sandviken» er ifølge konsulentene at «Bybanen skal være et synlig og integrert identitetsskapende element i bymiljøet og god betjening av nordre del av sentrumsområdet».

Blant punktene Norconsult har gått gjennom er:

  • Sikkerhet og trygghet: Integrert i bystrukturen vil potensielt gi flere konfliktpunkt med andre trafikanter, men med egen trasé vil det være mulig å tydeliggjøre banetraseen og dermed sikre et oversiktlig trafikksystem.
  • Potensial for arealutvikling: Potensial for opprustning av byrom og økt aktivitet i nordre del av sentrumsområdet.
  • Bosatte, arbeidsplasser og reismål i område til holdeplasser: Fanger opp arbeidsplasser og reisemål, samt boliger i nordre del av sentrumskjernen.

Negative følger

Ikke alt er rosenrødt. I gjennomgangen til konsulentene står det blant annet følgende å lese:

  • Forhold til overordnet og samlet transportsystem: Overordnet trafikksystem vil påvirkes, vurdert som løsbart med redusert trafikk over Torget og Bryggen.
  • Robusthet: Fare for flom over Torget og Bryggen ved økt havnivå kan løses ved at banen snur i Kaigaten og i Sandbrogaten. Sårbarhet ift. trafikkulykker og hendelser med stor aktivitet i sentrum.

Avviser alternativ

Et alternativ som kommer veldig dårlig ut i konsulentenes rapporter er «Alt B2: Trasé i dagen fra Torget-Finnegårdsgaten-tunnel til Sandviken».

Der konkluderer Norconsult med at denne strekningen:

  • Ikke gir nytt utviklingspotensial.
  • Gir stor konflikt med eldre tids kulturminner i grunnen og vil føre til behov for store utgravinger.
  • Høye kostnader.
  • Teknisk utfordrende — stor risiko i anleggsfasen.
  • Utfordrende å gi god sikt og sikkerhet for fotgjengere i området rundt Finnegårdsgaten Kjøttbasaren. Anbefalingen til slutt er klar: «Ingen videre utredning.»

Hva synes du om Bryggen-forslaget? Bruk kommentarfeltet.