Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Utlendingsdirektoratet (UDI) med 295 millioner kroner.

Prognosene for antallet asylsøkere som er ventet å komme til Norge i 2013, er satt opp fra 9000 til 11.000 Budsjettøkningen skal bidra til at de økte asylankomstene ikke får negative konsekvenser for saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen. 20,6 millioner er satt av til økt saksbehandlingskapasitet.

Flere returer

Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet skal returnere raskt — helst frivillig, men om nødvendig med tvang.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 11,2 millioner kroner til å øke antall returer.

Retur av straffedømte skal prioriteres. Måltallet for tvangsreturer økes fra 4700 til 5100 i 2013.

Regjeringen vil også gi UDI 20,4 millioner kroner til å utvikle og tilpasse systemer som det er knyttet internasjonale forpliktelser til.

Dette gjelder særlig systemendringer som følge av den kommende Dublin III-forordningen og videreutvikling knyttet til Schengen-systemene Visa Information System(VIS) og Schengen Information System(SIS).

Økt integreringstilskudd

Også kommunene får mer penger som følge av økt innvandring. I 2013 er det bevilget 5,1 milliarder kroner til integreringstilskuddet. Regjeringen vil i statsbudsjettet 2014 foreslå en realøkning av rammen for integreringstilskuddet med 250 millioner kroner.

Kommunene melder at mangel på boliger er et hinder for bosetting av flyktninger. Tilskudd til utleieboliger er et viktig virkemiddel for å øke antall egnete utleieboliger for vanskeligstilte. Regjeringen foreslår en økning av tilsagnsrammen med 33,3 millioner kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. I tillegg vil Regjeringen i statsbudsjettet 2014 foreslå å øke tilsagnsrammen med 66,7 millioner kroner.