— Det bekymrer oss. Det virker som om mange er redde og tror det dreier seg om regnskap. Sånn er det ikke. Vi fokuserer på budsjetter, likviditet og pengestrømmen, sier Gry Sæterdal, leder ved etablerersenteret i Business Region Bergen.

I høst gjennomførte senteret en spørreundersøkelse blant alle som har deltatt på ulike etablererkurs siden 2005.

Ett av hovedfunnene er at tallet på dem som driver aksjeselskap har økt fra 18 prosent i 2009 til 32 prosent i år. Senteret antar at økningen til dels skyldes endringer i regelverket, som lavere krav til aksjekapital og frafall av revisjonsplikt for små aksjeselskap.