Assisterande fylkesdirektør Tommy Johansen i Nav Hordaland slår fast at det aller viktigaste i dette arbeidet er at bedriftene har ei bevisst, kompetent og målretta leiing, som har sterkt fokus på området.

— Samstundes må ein ha godt kjennskap til regelverket for oppfølging av sjukmelde. Rundt alle desse faktorane skaper ein grunnlag for å byggja bedriftskultur, seier Johansen.

Han viser til at arbeidsplassar med har lågt sjukefråvær har ei tydeleg haldning til at medarbeidarane er ønska på jobb – også når dei ikkje er hundre prosent i slag.

- Førebygging viktig

- Kva er utfordringane for å få dette til?

— Forutan at regelverket må verta følgd etter intensjonane, er arbeidsgjevars økonomi, kollegaers aksept og kunnskap om tilrettelegging av arbeid sentrale moment. Ofte ser vi at det blir fokus på reparasjon framfor førebygging, difor er det viktig å få førebygging integrert i bedriftenes HMS-arbeid.

Nav-direktøren viser samstundes til at haldningane til samhandling mellom dei ulike aktørane ofte kan vera ei utfordring.

— Temaet har framleis eit visst tabupreg over seg. Det kan vera vanskeleg å snakka om diagnosar og arbeidsevne. Vi ser også utfordringar knytt til legars kunnskap om verkemiddel, arbeidstakarars medverknadsplikt og kunnskap om dei faktiske moglegheitene på den enkeltes arbeidsplass.

- Kan bli meir kreative

- Gjer Nav Hordaland noko spesielt her?

— I det førebyggjande arbeidet er Nav Arbeidslivssenter med sine 45 medarbeidarar ein sentral aktør for å støtta og hjelpa verksemder på dette området. Dei driv eit relativt omfattande kursprogram, og alle IA-verksemder har ein eigen IA-kontaktperson, seier Johansen.

IA står for inkluderande arbeidsliv, og er ein avtale inngått mellom partane i arbeidslivet og regjeringa.

— Synest du arbeidsgjevarar er flinke nok å tilby anna arbeid eller oppgåver når alternativet er sjukmelding?

— Det kan vera krevjande for ein arbeidsgjevar å vera aktiv her dersom arbeidstakar ikkje ønskjer dette, samstundes som det utan tvil er mange arbeidsgjevarar som kan utvikla sin kreativitet på dette området, seier Nav-direktør Tommy Johansen.