— Klart inhabil, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Den siste kontrakten Flybussen ble tildelt før monopolet ble opphevet, ble gitt av Avinor og daværende lufthavnsjef på Flesland, Dag Jarle Aksnes, i 2007. Kontrakten varte i tre år.

I samme tidsrom var Aksnes styremedlem i Tide reiser. Dette selskapet ble i 2010 en del av Tide buss som driver Flybussen.Aksnes fikk 33.000 kroner i styrehonnorar av Tide så sent som 2010.

- Helt uproblematisk

Den tidligere lufthavnsjefen på Flesland avviser at han var inhabil på tildelingstidspunktet.

— Jeg hadde selvfølgelig meldt meg inhabil hvis jeg var den som behandlet saken. Dette ble avgjort på administrativt plan i Avinor, og jeg hadde ingenting med kontraktsinngåelsen å gjøre, sier Aksnes.

- Men du satt samtidig som et betalt styremedlem i et privat selskap som fikk kontrakten?

— Ja. Men vi drev på med reiseliv. Jeg var styremedlem i Tide reise. Jeg husker ikke hva som ble gjort i forhold til holdeplassene på Flesland. Jeg var lite involvert. Som sagt var dette en ren administrativt behandling. Hadde jeg på noe tidspunkt følt at dette var problematisk, hadde jeg sagt fra, sier Aksnes.

- Var inhabil

Ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt var ikke bare den tidligere lufthavnsjefen inhabil, men alle som jobbet for Avinor på Flesland på samme tidspunkt.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener lufthavnsjefen var inhabil.
HÅVARD BJELLAND

— Sitter øverste sjef på Flesland i styret til et privat selskap som får kontrakt, skal ingen av deansatte treffe noen avgjørelse i saken, sier Bernt. - Betyr det at ingen i Avinor skulle rørt denne saken?

— Administrasjonen kunne utrede saken så lenge lufthavnsjefen ikke var involvert i dette på noen måte, men ingen av lufthavnsjefens underordnede kunne treffe vedtak i denne saken. Ved sin rolle som styremedlem i Tide satte lufthavnsjefen på sett og vis hele det lokale systemet i sjakk matt. Avgjørelsen skulle vært truffet av noen et annet sted i Avinor-systemet, sier Bernt.

- Et argument som brukes, er at det bare var en tilbyder av busstjenester på dette tidspunktet?

— Det spiller så vidt jeg kan se, ingen rolle her. Hvis det skulle treffes en avgjørelse om tildeling av stoppested for bussen, var det etter alt å dømme flere mulige alternativer, noen av dem kanskje mindre gunstig for selskapet enn andre. Når lufthavnsjefen satt som styremedlem i et privat selskap som ble tildelt en slik fordel, har han klart opptrådt ukorrekt. Det betyr ikke at det er grunn til å påstå at det er gjort noe kritikkverdig. Men i slike situasjoner er det viktig å ha klare spilleregler, så det ikke kan reises tvil om avgjørelsen er påvirket av lufthavnsjefens tilknytning til busselskapet, sier Bernt.

Bråk etter at monopolet til Tide forsvant

Avinor tildeler parkeringsplasser og holdeplasser til busselskaper som har konsesjon for busstransport til og fra Flesland.

Etter at Tide fikk konkurrenter på Flesland har det vært nesten et sammenhengende bråk med anklager om økonomisk rot, utilbørlig kamp om passasjererog tildeling av holdeplasser på ulike vilkår.

Det siste kapittelet er striden mellom Flybussbergen og Avinor om rett til å delta i anbudsrunden for å få holdeplasser på Flesland. Saken ble behandlet i Oslo tingrett 10. januar og avgjørelsen er ventet innen kort tid.