EU sitt vikarbyrådirektiv har ført til ordstrid om konsekvensane. Striden står om direktivet vil føre til at paragraf 4.12 i arbeidsmiljølova må fjernast eller ikkje.

Paragrafen seier at det er same krav til innleigd arbeidskraft som mellombels tilsette. Det vil seie at bedriftene berre kan bruke innleigde til tidsavgrensa jobbar, som korte prosjekt eller som vikar for ein som er sjuk.

Regjeringa meiner vi kan behalde kravet sjølv om Noreg aksepterer direktivet. NHO og andre arbeidsgjevarorganisasjonar meiner direktivet må føre til at paragrafen forsvinn. Skjer ikkje det, vil dei ta sak til EØS-domstolen.

Stein Evju, professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, meiner ein ikkje kan vere sikker på kven som har rett. Her står allmenne omsyn mot den frie marknaden.

— Det er ikkje råd å spå om dette, seier han.

Evju seier det er mogleg at lovkravet om mellombels tilsette berre vil gjelde vikarbyrå som ikkje løner vikarane sine mellom oppdraga, medan vikarbyrå med såkalla garantiløn vil sleppe unna.

Skulle direktivet gå gjennom i Stortinget og NHO få rett i si tolking, vil det kunne få ei rekkje konsekvensar, mellom anna:

  • Indirekte vil oppseiingsvernet bli svekt, viss fast tilsette blir erstatta av vikarar som fjernast på kort varsel. Kan føre til auka bruk av korttidskontraktar.
  • Graden av fagorganisering vil kunne gå ned, når folk er tilknytt eit vikarselskap og ikkje den bedrifta dei til ein kvar tid jobbar i.
  • Streikar vil få mindre slagkraft når fleire er tilsett i vikarbyrå, så lenge desse ikkje er organisert/blir tatt ut i streik.
  • Bedriftene vil ikkje ha særleg motiv for opplæring av vikarane, noko som over tid kan svekkje kvaliteten på norsk arbeidskraft.
EKSPERT: jusprofessor Stein Evju ved UiO..