Han er nå politianmeldt for bedrageri.

I en annen sak fikk en enslig forsørger bosatt i England utbetalt 550.000 kroner i uberettiget stønad. Det er fattet vedtak om tilbakekreving og saken blir trolig politianmeldt.

Disse to sakene er blant de største svindelsakene som Nav Kontroll har avdekket i løpet av det siste året, og er noe av bakgrunnen for at Nav nå intensiverer og omorganiserer arbeidet med å finne frem til mulige trygdesvindlere i utlandet og stille dem til ansvar. Omkring hundre tilfeller er oppdaget i løpet av halvannet år.

Økt trygdeeksport

— Det er flere årsaker til at vi gjør dette nå, sier direktør Magne Fladby i Nav Kontroll.

— Vi har en stadig økende eksport av trygdeytelser fra Norge, både i forbindelse med økt arbeidsinnvandring, og med at flere nordmenn bosetter seg i utlandet. Dermed øker også utfordringene som vi står overfor når det gjelder å føre kontroll med at regelverket blir fulgt, og at ingen klarer å tappe Nav-systemet for penger de ikke har krav på, sier Fladby.

Egen gruppe

Flere utredninger den siste tiden har vist at det er vanskelig å avsløre ulovlig eksport av trygdeytelser.

— Dette vil vi gjøre noe med. Det er bakgrunnen for at vi nå har opprettet en egen utlandsgruppe som skal ha til oppgave å kontrollere ytelser med tilknytning til utlandet generelt, og å slå ned på tilfeller der det er mistanke om uberettiget utbetaling. Å jobbe med slike saker er ofte vanskeligere i utlandet enn i Norge. Sakene er kompliserte og tidkrevende og stiller høye krav til kompetanse. En gruppe som den vi nå er i ferd med å bygge opp, vil være i stand til å jobbe mer målrettet og fleksibelt enn vi hittil har hatt muligheter til, og den vil kunne utarbeide metoder og teknikker som kan brukes mot flere land, uansett hvor ulike forholdene i hvert enkelt land kan være, sier Fladby.

Flere land

I seks år har Nav hatt en egen kontrollavdeling i Spania. Kontoret ble opprettet som et prøveprosjekt i 2005. Kontoret legges ned sommeren 2012, men virksomheten fortsetter i andre former.

I stedet har Nav valgt å sette inn større ressurser i andre land.

— Hvilke land?

— Vi har et spesielt fokus på seks land. Det er Polen, Sverige, Spania, Marokko, Pakistan og Thailand, sier Fladby.

17 millioner

I løpet av 16 måneder, fra årsskiftet 2010 til og med april 2011, har Nav gått til politianmeldelse i 47 saker. Til sammen dreier det seg om et beløp på omkring 10 millioner kroner som Nav mener seg svindlet for.

I de fleste tilfellene er det snakk om barnetrygd, kontantstøtte, dagpenger og stønad til enslig forsørger. I mange av sakene, spesielt i forbindelse med urettmessig heving av dagpenger, har vedkommende reist fra landet uten å gi beskjed, samtidig som dagpengene fra Nav i Norge har tikket inn på kontoen. De politianmeldte sakene stammer fra Polen, Sverige, England, Tyskland og Australia.

Flere kan bli anmeldt

I 48 saker har Nav krevd tilbake feilutbetalte ytelser på til sammen syv millioner kroner fra personer som har mottatt urettmessig stønad i utlandet. Disse sakene relaterer seg primært til England, Marokko og Litauen.

— Dersom det i første omgang ikke lykkes med å få tilbakebetalt pengene, kan det bli aktuelt å gå til politianmeldelse også i disse sakene, sier Fladby.

Han understreker at Nav har god kontakt med myndigheter og ambassader i mange land i jakten på trygdesvindlere verden rundt.