Onsdag møtes Bergen kommune og PricewaterhouseCoopers (PwC) til forberedende rettsmøte etter at kommunen har tatt ut stevning mot konsulentselskapet. Årsaken er beskrevet på snirklete juristspråk: «Krav om erstatning for påført økonomisk tap som følge av mangelfulle tjenesteytelser for innleid prosjektleder som følge av at konkurransen måtte avlyses».

Bakgrunnen er den såkalte TTT-skandalen. Den skriver seg tilbake til årene 2008 og 2009 da Bergen kommune skulle fornye hele kommunens telefonitjenester. Byrådet lyste avtalen ut på anbud med en antatt kontraktsverdi på minst 150 millioner kroner.

Ble kritisert

På grunn av kontraktens omfang og sakens kompleksitet, ble det leid inn en prosjektleder fra PwC. Han som jobbet med TTT-saken frem til konkurransen ble avlyst på grunn av mistanker om uregelmessigheter i prosjektets sluttfase.

Vi mener PwC ikke har levert de tjenestene vi har avtalt og betalt for

Monica Mæland, byrådsleder

Firmaet G-partner ble hyret inn for å granske hva som hadde foregått. I sin rapport, som ble lagt frem i mars 2010, kritiserte G-partner administrativt ansatte for det de mente var lekkasje av sensitiv informasjon til tilbyderne. Byrådsleder Monica Mæland (H) og byrådene Henning Warloe (H) og Christine Meyer (H) ble kritisert fordi de ifølge granskerne skulle ha blandet seg inn i prosessen.

G-partner mente også at den innleide prosjektlederen fra PwC opptrådte klanderverdig, og satte regelverket til side i behandlingen av den verdifulle anbudskontrakten.

Tre personer, to tidligere kommunalt ansatte og konsulenten fra PwC, ble siktet. Statsadvokaten valgte til slutt å henlegge saken, fordi de ikke fant beviser for de påståtte lekkasjene.

I henleggelsen skrev statsadvokat imidlertid at Statsadvokat Elisabeth Deinboll at det ikke var mulig å finne vinningsmotiv hos de tre siktede, men at det var «holdepunkter for at det ble gitt politiske føringer som kan ha påvirket hvordan anbudsprosessen ble gjennomført». En formulering byrådsleder Monica Mæland reagerte sterkt på.

Flere har stilt spørsmål

I april i år fortalte BT at kommuneadvokaten anbefalte et krav mot PwC om å få tilbake deler av pengene kommunen betalte for råd fra PwC. Det skal ha vært flere møter mellom kommunen og PwC, uten at man kom frem til noen løsning. Fra kommunens side er det blant annet fremholdt at PwC ble hentet inn nettopp for å kvalitetssikre TTT-prosessen. Sett i ettertid er det flere som har stilt spørsmål ved det arbeidet PwC leverte.

- Saken er brakt inn for domstolen fordi vi mener PwC ikke har levert de tjenestene vi har avtalt og betalt for, sier Mæland. - Vi har vært i dialog med PwC, men har ikke kommet til enighet. Da er det naturlig at vi nå tar saken til retten, selv om vi hadde håpet å unngå det.

Kravet fra kommunen er uberettiget

Geir Inge Lunde, leder for PwCs bergenskontor

Påstandsbeløpet fra kommunen er på drøyt 7,5 millioner kroner.

-  Poenget isolert sett er ikke beløpet, men at vi tvert imot mener at de råd som er gitt og jobben som er gjort langt på vei er i strid med lovverket, sier Mæland.

Den tidligere PwC-konsulenten har lite å si til stevningen.

- Det er PwC og Bergen kommune som er parter i saken. Sånn sett har jeg lite med et å gjøre, sier han.

Han har nå en ledende stilling i et annet selskap.

— Uberettiget krav

- PwC kan bekrefte at vi har mottatt stevning i forbindelse med TTT prosjektet. Vi registrerer at de påstander kommunen legger til grunn for sitt krav i stor grad bygger på de samme påstander som G-Partners fremsetter i sin granskingsrapport fra mars 2010, skriver Geir Inge Lunde, leder for PwCs bergenskontor i en e-post.

- PwC er av den oppfatning at G-Partners rapport lider av en rekke feil og mangler i forhold til faktum og konklusjoner. Vi mener følgelig at kravet fra kommunen er uberettiget.