Hos rike industriland i Europa. Nord-Amerika og Asia kan CO2-utsleppa alt ha passert toppen, og vil falle med 35 prosent frå i dag og fram til 2040. Men kraftig økonomisk vekst i dei kolfyrte økonomiane i folkerike Kina og India, vil likevel gjere at dei samla CO2-utsleppa til atmosfæren stig med nesten 25 prosent i året samanlikna med i dag. Det skriv Statoils analyseavdeling i rapporten «Energy Perspectives», som analyserer utviklinga i energimarknaden dei neste 30 åra.

Drivhusgassutsleppa i rike industriland vil gå ned, sjølv om Statoil trur på ein økonomisk vekst på rundt to prosent årleg fram mot 2040. Grunnen til utsleppsreduksjonen er fleire: Maskiner som utnyttar energien betre, at gass erstattar kol og meir bruk av atomkraft og fornybare energikjelder.

Frå 2030 reknar Statoil med at fangst— og lagringsanlegg for CO2 er utvikla og installert i eit slikt omfang at det vil medverke til at dei samla CO2-utsleppa i verda passerer toppen og går svakt nedover. Ein utflating av den økonomiske veksten, fordi folketalet ikkje stig like raskt som før, vil også dempe CO2-utsleppa.

Omrekna til dagens prisar har oljeprisen i gjennomsnitt kosta 50 dollar per fat dei siste åra. Prisen i framtida vil ligge «vesentleg høgare», trur Statoil-analytikarane.

Kommentarar? Skriv gjerne i feltet under!