n Offentlige eiere av kraftverk har i Norge hatt konsesjon til evig tid, private bare for 60 år. Deretter kan Staten ta de private kraftverkene tilbake.

n EUs overvåkingsorgan ESA varslet i 2001 at ordningen er i strid med EØS-avtalen. Norge var ikke enig, og den rød-grønne regjeringen lot saken gå til EFTA-domstolen.

n 88 prosent av norsk vannkraftproduksjon er offentlig eid. Om lag halvparten av dette tilhører fylkeskommunale og kommunale selskaper.

n 6,5 prosent av produksjonen er privat eid og omfattes av hjemfallsreglene. De siste 5,5 prosentene er også private, men skriver seg fra før hjemfallsreglene ble innført og er derfor unntatt fra reglene.