PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren var på Bergens Tidendes nettside bt.no avbildet i en pub mens han drakk øl, som illustrasjon til en generell artikkel om norsk alkoholkonsum. Bildet var tatt i en annen sammenheng, og klageren mener at identifiseringen av ham med navn og bilde må bryte med pressens etiske normer.

bt.no mener bruken av navn og bilde i det aktuelle tilfellet neppe kan sies å være belastende for klageren, siden teksten i artikkelen er av generell karakter og ikke inneholder noen opplysninger om klageren som tyder på overdreven alkoholbruk.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: "Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige". I det påklagede tilfellet er det ubestridt at bildet er tatt i en annen sammenheng enn hva artikkelen omhandler. Spørsmålet blir da om koblingen til artikkelen, om økningen i forbruket av alkohol i befolkningen, kan sies å innebære brudd på kravet om forsiktighet i punkt 4.10.

Etter utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at publiseringen av arkivbildet sammen med navnet på klageren, uten forutgående avtale, ville kunne påføre klageren en unødig belastning. Selv om bildebruken for leserne ikke framstår som åpenbart krenkende, anser utvalget at den strider mot intensjonene som ligger til grunn for Vær Varsom-plakatens varsomhetskrav. Utvalget registrerer at bt.no raskt tok til følge klagerens anmodning om å fjerne bildet fra nettartikkelen, men dette opphever likevel ikke det opprinnelige overtrampet. bt.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. oktober 2003

Thor Woje, Odd Isungset, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard, Camilla Serck-Hanssen, Jan Vincents Johannessen