– Det er et veldig stort problem, spesielt om man har mange barn, at en kan få nesten like mye, og til og med mer penger i sosialhjelp enn ved å jobbe, sier stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H), som sitter i arbeids— og sosialkomiteen.

Han mener kommunene plikter å sørge for at sosialhjelp ikke kan overstige lønnsinntekt. En måte å gjøre det på, er å sette en grense for hvor mange barn som skal utløse ekstra ytelser.

– Det er greit at noen med akutte behov kan få høy sosialstøtte i noen måneder. Men det blir helt feil dersom en over flere år kan få nesten like mye som ved å jobbe, sier Røe Isaksen.

– Dypt urettferdig

BT skrev forrige uke om sosialsjefer i Bergen, deriblant Gitle Lunde, som sier det kan være vanskelig å motivere sosialhjelpsmottakere til å søke seg til arbeid fordi de økonomisk sett har lite å hente på det.

Bystyret i Bergen har vedtatt å ta i bruk statens veiledende satser for sosialhjelp fra årsskiftet. Dermed kan en fembarnsfamilie i Bergen som mottar sosialhjelp få kontantytelser som tilsvarer en brutto årsinntekt på 700.000-800.000 kroner.

– Dagens sosialhjelpssatser bidrar til å holde folk borte fra arbeidsmarkedet. I tillegg er det dypt urettferdig overfor de med flere barn, som arbeider og står på hver dag, men som opplever at andre får like mye eller mer ved ikke å jobbe, sier Røe Isaksen.

Mindre kontantytelser

Høyrepolitikeren mener også at det er behov for å erstatte noe av kontantoverføringen med andre typer overføringer for å redusere barnefattigdommen.

– Dette er noe Brochmann-utvalget også pekte på. Det er kanskje bedre å gi gratis barnehageplass enn kontantytelse. Andre muligheter er å dekke utgifter til fritidsaktiviteter. Dette er målrettede tiltak.

Videre etterlyser han mer bruk av sanksjoner mot demsom avslår aktiviteter eller jobbtilbud.

– Den strengeste sanksjonsmuligheten er å gi trekk i ytelsen. Selv om muligheten er der, viser undersøkelser at støtten sjelden avkortes, sier han.

Geir Pollestad (Sp) i sosialkomiteen støtter ikke Røe Isaksens forslag om å redusere kontantoverføringene til mangebarnsfamilier.

Ikke støtte fra Sp

– Vi må ikke utforme politikken ut fra fembarnsfamiliene. Det er andre grupper som er viktige å ta tak i først, for at vi skal få flere i arbeid. Familier med fem-seks barn er et unntak. Dessuten er det gjerne folk som har vanskelig for å komme seg ut i arbeid uansett. Å kutte ytelsene vil også ramme disse ungene unødig hardt, sier han.

Pollestad støtter heller ikke forslaget om øremerkede midler til barna fremfor kontantoverføringer.

– Tanken er god, men de som lever på sosialhjelp må ha mulighet til å bestemme over egne midler. Det er en viktig del av det å være ansvarlig. Vi skal vokte oss for å få et system der vi i andre enden deler ut matkuponger for å sikre at folk bruker pengene fornuftig, sier han.

Avdelingsdirektør ved Nav Årstad, Øyvind Urdal, sier det ikke har vært et tema på deres kontor at sosialhjelpsmottakere får jobbtilbud som de ikke økonomisk vil tjene på.

– Dessuten stilles det aktivitetskrav. Konsekvensen av å takke nei til arbeid kan bli at en mister ytelsen, sier han.