I bystyret 20. mai spurte Frps Gunnar Bakke finansbyråden om kemneren førte en skikkelig og troverdig kontroll når det gjelder privatbruk av kommunale tjenestebiler.

Slipper ekstraskatt

Bakkes spurte fordi kemneren nøye kontrollerer ansatte i private selskaper for å avdekke det som kalles skattepliktige naturalytelser Det ender for mange med ekstra skatt. Bakke lurte på om offentlige ansatte slapp unna.

— Jeg fikk et ganske unnvikende svar, men finansbyråden sa han var glad for spørsmålet, sier Bakke.

Det finansbyråden ikke fortalte bystyret var at han bare tre uker tidligere hadde lovet kommunerevisjonen å rydde oppnår det gjaldt skattepliktige naturalytelser. Brevet var et svar på kommunerevisjonens merknader, som avdekket at det hersker rot når det gjelder kommunens kontroll med privat bruk av kommunens biler:

Mangler oversikt

  • Ikke alle avdelinger i kommunen har oversikt over kommunale biler som står hjemme hos ansatte.
  • Det foreligger ikke skriftlig rutiner for bilbruken.
  • For en stor del finnes det ikke dokumentasjon som bekrefter den faktiske bruken av bilene (kjørebok).
  • Ingen avdelinger har etablert kontrollrutiner og dokumentasjon av den private bruken av kommunale biler.Kort sagt: Ingen i kommunen aner om ansatte bruker kommunale biler så mye at fordelen av dette skal innrapporteres til likningskontoret.

Misfornøyd Warloe

Warloe tok selvkritikk overfor kommunerevisjonen:

«Byrådet er imidlertid ikke tilfreds med at det ikke er etablert tilfredsstillende rutiner som fanger opp og behandler innberetning av alle typer naturalytelser for grupper av/ og eller enkelte ansatte.»

Bakke kjente ikke til den helt ferske rapporten fra kommunerevisjonen, eller Warloes brev.

— Jeg synes det er alvorlig at en byråd svarer så unnvikende på mitt spørsmål når han vet at kommunen ikke har kontroll med bilene sine.

— Burde han i bystyret sagt klart fra om at han kjente til problemene?

— Ja, åpenbart. Jeg stilte spørsmål om dette uten å vite om denne saken. Kemneren går veldig langt i å følge private selskaper, men har så langt jeg kjenner til ikke fulgt opp en eneste kommunalt ansatt fordi kommunen ikke har kontroll. Det er både oppsiktsvekkende og alvorlig at Warloe ikke informerer om det.

- Jeg har informert

Bakke mener saken bidrar til å slite på Warloes troverdighet.

— Henning Warloe har vært ute i hardt vær før i forhold til bystyret. I et parlamentarisk system bygger forholdet mellom bystyret og byrådet mye på tillit og dette synes jeg ikke styrker tilliten til Warloe, sier Gunnar Bakke.

Warloe selv avviser kritikken fra Bakke.

— Jeg sa i svaret til Gunnar Bakke at det var kommet frem merknader til noen tjenesteområder i kommunen, blant annet hjemmetjenesten, når det gjaldt kjøring til og fra arbeidssted. Og at det var vi i gang med å se på. Jeg mener jeg har informert om det jeg hadde, sier Warloe.

— Hvorfor sa du ingenting om kommunerevisjonens merknader om at det ikke fantes skikkelig kontroll?

— Jeg mener jeg gjorde det da jeg sa at det var kommet opplysninger om at det manglet rutiner for innberetning av kontroll og bruk, sier han. Ifølge Warloe er problemet størst i hjemmetjenesten, der de ansatte for eksempel kan spare mye tid på å ta bilen med seg hjem når de skal ut på jobb morgenen etter.