Det går frem av brev fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) til Region vest. Også i Trondheim planlegges slike plasser.

Bakgrunnen er at de 67 forvaringsplassene ved Ila fengsel i Bærum er fullt belagt, og at det i noen tilfeller er ønskelig å plassere innsatte med forvaringsdom andre steder enn på Ila.

Avdelingsdirektør Unni Gunnes i KSF opplyser til NTB at det opprinnelig ble vurdert å starte planlegging av forvaringsplasser også i Skien fengsel. Foreløpig er ikke dette lenger aktuelt, og oppdraget med planlegging gjelder nå bare Trondheim fengsel og Bergen fengsel. Ennå er det ikke tatt noen beslutninger i saken.

Ti forvaringsplasser

KSF sendte i slutten av april et oppdragsbrev om forprosjektering til Kriminalomsorgen region nord i Trondheim, og et tilsvarende brev til Region vest i Bergen.

– Forprosjekteringen skal omfatte vurdering av etablering av om lag ti forvaringsplasser ved Trondheim fengsel i nytt bygg innenfor ringmuren, heter det i brevet til Region nord.

Oppdraget går videre ut på å vurdere muligheter for utvidelse med ytterligere fra fem til ti plasser på lengre sikt.

Direktør Per Våge ved Kriminalomsorgen Region vest opplyser til NTB at han har fått et tilsvarende oppdrag. Forskjellen er at oppdraget til Region vest gjelder planlegging av forvaringsplasser innenfor den eksisterende bygningsmassen ved Bergen fengsel i Åsane.

Høy sikkerhet

KSF skriver i brevet til Region nord at forvaringsplassene ved behov bør kunne deles i to mindre enheter «da det erfaringsmessig lett oppstår konflikter mellom ulike kategorier forvaringsinnsatte».

– Det forventes at forvaringsplassene ved Trondheim fengsel skal tilfredsstille enkelte funksjonelle krav som vil bli knyttet til et fremtidig særlig høyt sikkerhetsnivå, heter det i brevet.

KSF presiserer at høy sikkerhet i denne sammenheng handler om å redusere mulighetene for å lykkes med væpnet inntrengning, og å øke muligheten for å sikre innsattes og tilsattes liv og helse ved et slikt forsøk.

– En annen alvorlig utfordring vil være en eventuell gisselsituasjon. Region nord skal ved valg av bygningsmessige og sikkerhetsmessige tiltak vektlegge løsninger som reduserer muligheten for å lykkes med rømning ved hjelp av gissel, skriver KSF.

Dyre plasser

Direktør Asbjørn Roald i Kriminalomsorgen region nord sier til NTB at forvaringsplasser er dyre plasser. Dette gjelder både bygging og drift. Region nord har presentert et første forslag der byggekostnadene er beregnet til 54 millioner kroner.

Det arbeides nå med å kvalitetssikre tallmaterialet, og nye beregninger skal legges fram for KSF den 16. juni. KSF har også ytret ønske om en rimeligere løsning, sier Asbjørn Roald.

Trondheim fengsel har en tomt på 120 dekar på Tunga i Trondheim. Halvparten av dette arealet ligger innenfor ringmuren.