• Behovet for bedre kommunikasjon mellom Bergen og kommunene vest er enormt, sier Filip Rygg (KrF). Derfor vil Byrådet utrede bybane til Sotra.

Byrådet la torsdag frem forslaget til kommunedelplan for Sotrasambandet. De ønsker å begrense trafikkbelastningen til og fra Sotra.

Dette foreslår de skal gjøres gjennom bedre kollektivfelt, men de vurderer også å legge Bybanen over den nye Sotra-broen.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

— For byrådet er det en selvfølge å legge til rette for bybane i retning Sotra, sier Filip Rygg (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø.

- Enorm trafikkøkning

Skal vi unngå uendelige bilkøer i flere tiår fremover, må vi legge til rette for et helhetlig kollektivtilbud mellom Sotraog Bergen, mener byråden.

— Jeg er glad for at vi er kommet så langt i arbeidet med å få på plass ny bro. Nå må vi bare ta en felles kamp frem mot fremleggelsen av Nasjonal transportplan neste år. Behovet for bedre kommunikasjon mellom Bergen og kommunene vest er enormt, sier Rygg.

Han mener det er positivt at planen er endret etter høringen, slik at det blir kollektivfelt i begge retninger.

— Trafikkprognoser viser at det kan bli en dobling av trafikken sammenlignet med i dag. Det forteller om behovet for et bedre kollektivsystem mellom Sotra ogBergen, og derfor er vi så opptatt av å få utredet muligheten for bybane til vest når vi bygger ny bro, sier Rygg.

Bybane på firefelts bro

Dette skjer etter at regjeringen har besluttet at det bare skal vurderes broløsning mellom Sotra og Bergen. For å se de trafikale og miljømessige konsekvensene av dette, har Byrådet utvidet planområdet til Liavatnet.— Det er foreløpig ikke tilfredsstillende utredet om den nye broen bør dimensjoneres for bybane, og byrådet mener derfor at det som en del av reguleringsarbeidet må utredes tekniske og økonomiske konsekvenser av bybane på ny firefelts bro, skriver kommunen.

Hvorvidt Bybanen kommer på en ny bro eller den gamle broen, er ikke så viktig for Filip Rygg.

— Det er ikke hellig om den går på den nye eller den gamle broen. Det kan godt tenkes det er mer fornuftig å legge traseen på den gamle broen. Vi vil ikke låse oss til en løsning i dag, sier Rygg, som er klar på at det er ikke noe alternativ å ikke ha en bybane i dette området.

Styrket kollektivtransport

Bystyret har i besluttet at følgende hovedprinsipper skal vektlegges i forslaget til kommunedelplanen for Sotrasambandet:

  • Kollektivtransporten skal styrkes i konkurranse med personbiltransporten, og alle alternativene i kommunedelplanen må tilby egne reserverte kollektivfelt på strekningen Straume – Storavatnet – Liavatnet.
  • Alternativene som videreføres i planarbeidet, skal ikke føre til økte kapasitetsproblemer på vegsystemet fra Storavatnet mot Loddefjord, Ringveg Vest og Sentrum.
  • Alternativene i kommunedelplanen skal vise miljømessig akseptable løsninger og dessuten bidra til at klimagassutslippene reduseres
  • Det vil være en stor fordel med en lang tunnel mellom Drotningsvik og Storavatnet. En lang tunnel gi mindre støy og luftforuresning, og kan føre til veldig spennende byutvikling mellom Storavatnet og brofestet, sier bryråd Rygg.