Torpedoen som rammet U 864, delte ubåten i tre deler. For— og akterparten er funnet. Men det hersker uenighet om midtseksjonen - den såkalte sentralen - er funnet.

Kystverket har hatt oppdraget med å utrede tiltak for å fjerne miljøbomben på havbunnen utenfor Fedje. Fokus har vært på de to vrakdelene som er funnet, og kvikksølvforurensningen i bunnfallet på havbunnen rundt vrakdelene. Flere titalls millioner kroner er brukt på en omfattende kartlegging av forhold som er relevant for vurdering av hva som bør gjøres for å fjerne kvikksølvet.

Dette har resultert i en rekke rapporter fra flere høyt kompetente aktører i inn- og utland. Undersøkelsene har resultert i en 41 sider lang sluttrapport med anbefaling fra Kystverket. Rådet til Fiskeri- og kystdepartementet er å dekke til de to vrakdelene med kvikksølv og de kvikksølvforurensede massene på havbunnen rundt vraket. Departementet har sluttet seg til forslaget.

Tildekkingsalternativet har utløst skarpe reaksjoner fra lokalt, regionalt og sentralt hold. På bred front krever kystbefolkningen kvikksølvet fjernet, ikke bare tildekket. Politikere på flere nivåer har sluttet seg til kravet. Etter forslag fra FrP-representanten Arne Sortevik blir det høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om de foreslåtte tiltakene.

Det har til nå vært et sterkt fokus, engasjement og debatt om hvordan man skal eliminere forurensningsfaren av kvikksølvet i de to største vrakdelene og på havbunnen rundt.

Ubåtekspert og rådgiver i den innledende fase av prosjektet U 864, kommandørkaptein Hans Chr. Kjelstrup, ved ubåtvesenet ved Haakonsvern, hevder i dagens BT at han mener midtseksjonen av vraket ikke er funnet. Kjelstrups poeng er at så lenge man ikke har funnet den, kan man ikke være sikker på at man har funnet alt kvikksølvet ubåten hadde med seg. Kjelstrup undrer seg over at det ikke er gjort flere forsøk på å finne sentralen og kvikksølvet i den.

Dette bringer et nytt element inn i debatten om hva som er gjort for å kartlegge situasjonen og vurdering av tiltak for å bli kvitt miljøgiften på havbunnen utenfor Fedje. Dermed er det knyttet enda større spenning til hva den videre debatten vil bringe om tiltakene myndighetene må iverksette for å fjerne kvikksølvet etter forliset av U 864.