— Dette har vi sett behov for lenge og vi er veldig stolt av å kunne tilby en slik videreutdanning, sier Dag Ø. Nordanger, leder for Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region vest (RVTS Vest).

På senteret, som holder til i Ulriksdalen, er det samlet spisskompetanse innen flyktninghelse, seksuelle overgrep, vold og familievold, selvmordsforebyggende arbeid, kjønnslemlesting og tvangsekteskap.

Nå ønsker Nordanger psykologer, pedagoger og ansatte i politi, barnevern og helsevesen velkommen til skolebenken.

Ønsket er å heve kompetansen i de ulike fagmiljøene og inspirere til tverrfaglig samarbeid.

— Videreutdanningen er rettet mot bredden av fagpersonell som kommer opp i problemstillinger knyttet til vold og overgrepsutsatte. En helhetlig utdannelse som dette har lenge vært etterspurt.

Nordanger forklarer at det har vært et misforhold mellom problemstillinger yrkesgruppene opplever i sitt daglige virke, og nåværende studietilbud.

— Temaene blir lite berørt i grunnutdanningen hos de aktuelle yrkesgruppene. Når en begynner å jobbe føler mange at de mangler kompetanse, til tross for at dette er en sentral utfordring.

- Samfunnsproblem

Redd Barna anslår at flere enn 100.000 barn i Norge opplever vold innad i familien, og at fem prosent av alle barn utsettes for gjentatte, grove seksuelle overgrep.

I 2006 gjennomførte NOVA en undersøkelse som tok for seg vold og overgrep mot barn og unge. Resultatene viste blant annet at en av fem hadde opplevd fysisk vold hjemme. Hver tiende ungdom oppga at en av foreldrene ble utsatt for vold. Ni prosent av jentene rapporterte om voldtekt eller voldtektsforsøk.

Samtidig viser undersøkelser at erfaring med vold og traumatisk stress tidlig i livet er et større problem enn en var klar over tidligere.

— Traumatiske opplevelser i barndommen henger nøye sammen med psykisk og fysisk helse i voksen alder. Med andre ord er dette et av våre største folkehelseproblem, sier Nordanger.

Første i Norge

Men utdannelsen tar ikke bare for seg problemstillinger knyttet til barn.

— Vold mot eldre er stadig økende i omfang. Mange kan ha problem med å formidle seg, kanskje de er dement, andre kan være redd for ikke å bli trodd, sier Venke A. Johansen, nestleder ved ressursenteret.

— Vi vil at ulike fagmiljø skal få best mulig kompetanse på sitt område, både når det gjelder å gjenkjenne symptomer, avdekke tilfeller og å sikre en best mulig livssituasjon for dem som er berørt av vold og traumatisk stress.

Videreutdannelsen er et samarbeid mellom Høyskolen i Bergen og RVTS vest. Et deltidsstudium som går over to år gir 60 studiepoeng.

— I norsk sammenheng er dette unikt. Det finnes pr. i dag ikke en formelt godkjent videreutdanning rettet mot et slikt tverrfaglig miljø. Tidligere har fagpersonell måttet shoppe rundt for å få den kompetansen vi nå tilbyr, sier Nordanger.

Hva mener du om prosjektet? Legg inn dine kommentarer under!

Silje Katrine Robinson