- Siden Bergen kommune ble kjent med saken, har jeg hatt en eneste agenda: å finne ut hva som har skjedd. De siste dagene er muligheten blitt begrenset. Jannes lege har et klart syn på hennes mulighet og evne til å forstå konsekvensen av en slik publisering. Når jeg får opplysninger som tilsier at jeg har taushetsplikt, forholder jeg meg til det, sier byrådsleder Monica Mæland.

– Hvordan vurderer du Bergen kommunes oppfølging av Janne siden 2000?

– Jeg har hatt møte med styreren på Midtbygda sjukeheim, Jannes primærkontakt og lege. Mitt inntrykk er at Janne har fått en god, medisinsk oppfølging, og en god omsorgsoppfølging. Hun har hatt samme primærkontakt i alle år. Janne er omgitt av mennesker som kjenner henne og som vil hennes beste.

– Hennes venninne sier hun har fortalt om overgrep mot Janne, men at det aldri er blitt fanget opp eller anmeldt. Hvordan vurderer du det?

– Det tilhører de delene av Jannes opplysninger jeg ikke vil kommentere, annet enn å si at det bildet vil være nyansert avhengig av hvem man snakker med.

Etter at BT begynte å jobbe med saken hennes, ble Janne Mai Lothe Eliassen vurdert til ikke å ha samtykkekompetanse av legen og sykehjemmet. Advokat Stein Erik Ottesen ble da oppnevnt som hjelpeverge. Han sier at 40-åringen «uten tvil» forstår hva det innebærer at BT skriver om hennes historie.

– Er du enig i legens og sykehjemmets vurdering av at hun ikke har samtykkekompetanse?

– Nei. Janne forstår alt, og har særdeles god hukommelse. Hun har ikke problemer med å forstå, hennes problemer er knyttet til å formidle. Hvis de som har vurdert samtykkekompetansen hennes hadde tatt seg tid til å sette seg ned og virkelig lytte, tror jeg vurderingen ville vært en annen. Jeg stiller meg tvilende til at de har tatt seg god nok tid til det.

Kjerstin Munkvold er styrer ved Midtbygda sjukeheim. Hun sier at hun på grunn av taushetsplikten ikke kan svare på spørsmål om hvorfor overgrepsanklagene i løpet av 13 år ikke ble anmeldt.

– Er Jannes rettssikkerhet godt nok ivaretatt i den situasjonen hun er i i dag?

– Ja, det tenker jeg den er, sier Munkvold.

Via e-post svarer kommunaldirektør Finn Strand slik på spørsmål om Jannes mor:

– Det har vært gitt tilbud om hjelp til mor. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gå inn på detaljer om hvilke tilbud som er gitt, skriver Strand.

– Hvilke muligheter har kommunen til å gripe inn når en pasient motsetter seg helsehjelp?

– På generelt grunnlag kan vi si at det kan være flere årsaker til at hjelpetrengende mennesker ikke mottar hjelp fra det offentlige. En av årsakene kan være at det offentlige ikke har tilbudt nødvendig hjelp og en annen årsak kan være at de hjelpetrengende har valgt ikke å ta imot hjelpen.