OLAV GARVIK

— Grovt sett kan vi si at austevollsfolk er for, mens selbjørnsfolket er imot. Det er dessuten ressurssterke folk som leder an i motstanden, sier ordfører Helge André Njåstad (Frp) til Bergens Tidende foran det viktige kommunestyremøtet.

Han presiserer imidlertid at dette «bare» gjelder en såkalt høringsuttalelse. Men vender de folkevalgte i kommunen tommelen ned og sier nei til vindpark, regner han med at et slikt vedtak blir tillagt meget stor vekt når NVE skal behandle konsesjonssøknaden, trolig om et par måneders tid.

Njåstad nevner at det er sprik innbyrdes i partiene, og han vil derfor ikke gi seg til å spå noe om utfallet - selv om det var et enstemmig kommunestyre som i fjor vedtok arealplanen med sikte på å gi plass for vindparken som Statkraft ønsker å bygge.

- Noe mer nyansert

Men det har blåst sterke vinder over kommunen siden den tid. Debatten har gått høyt i lokalavisen Marsteinen, hvor en lang rekke debattanter i senere tid har brukt til dels sterke ord mot hverandre.

— Jeg er fortsatt tilhenger av å bygge vindpark, men jeg har fått et noe mer nyansert syn på dette etter hvert. Det spørs om det er verdt å trumfe et vedtak igjennom når det er så sterk motstand ute blant folk, sier Njåstad videre. Han vil også legge stor vekt på det standpunktet hans eget parti inntar på gruppemøtet i dag.

Men økonomisk er det sterke argumenter for å gi klarsignal til vindparken. Austevoll Kraftlag har opplyst at innbyggerne i kommunen vil få kraftig reduksjon i nettleien, og for en bunnskrapt kommunekasse vil det være særdeles kjærkomment å få en vindpark som innbringer 1,6 mill. kroner i årlig eiendomsskatt.

Manipulering?

Striden i Austevoll blir fulgt med argusøyne i hele miljøbevegelsen. Mens Naturvernforbundet i Hordaland stiller seg positiv til prosjektet, er Norges Miljøvernforbund i harnisk.

Kurt Oddekalv hevder overfor BT blant annet at en lokal meningsmåling som er utført av Opinion blir brukt på en manipulerende måte av vindkrafttilhengerne. Han mener at det er feil å påstå at flertallet i kommunen ønsker vindmøller.

Åge Simonsen, som er saksbehandler i Miljøvernforbundet, har regnet ut at det bare er 43 prosent av de 400 spurte som sier ja til å satse på vindmøller.

Tviler på verneviljen

Naturvernforbundet i Hordaland har derimot valgt en positiv innfallsvinkel, men setter som vilkår at det blir satt i gang tiltak for å bevare kystlyngheiene og fuglelivet på Selbjørn. Dessuten krever det et etterbruksfond som kan tas i bruk når maksimal konsesjonsperiode på 25 år er over.

Oddekalv og Simonsen fnyser av Naturvernforbundets holdning:

— Det er rystende og trist, og det er all grunn til å stille spørsmål ved verneviljen i Naturvernforbundet, sier de.