Instituttet opplyser videre på sin internettside at målinger av lavmengden også viser at beitingen på lav er større når avstanden til veien øker. Det skriver forskning.no.

Rapporten Reinens bruk av hardangervidda, Sluttrapport fra Rv7 prosjektet, er utarbeidet på oppdrag for Vegdirektoratet, og resultatene vil inngå i grunnlaget for vurderingen av fremtidig vinterdrift av veien.

Hovedfokus for villreinprosjektet har vært hvilke effekter Rv7 har på villreinens arealbruk og trekkveier på Hardangervidda.

For å avdekke detaljer om reinens bruk av vidda, utstyrte forskerne 37 dyr med radiosendere (GPS) i tidsrommet 2001 til 2006. Rapporten viser at bare to GPS-merkede rein krysset Rv7 i løpet av prosjektperioden.

Veien ser altså ut til å ha en avskrekkende effekt på villreinen. Men også klare lokale variasjoner fra mønsteret ble avdekket, spesielt ved Skiftessjøen og på Halnetunga, der dyrene beveger seg nærmere veien.

Ifølge NINA viser spor etter store fangstsystemer at reinen tradisjonelt har hatt trekkveier i nevnte områder.

Instituttet bemerker videre at såkalte "miljøtunneler" kan ha en positiv effekt på villreinens muligheter til å krysse barrieren som Rv7 representerer.

ARKIVFOTO: HELGE SUNDE