TROND NYGARD-STURE, GARD STEIRO og TOR OLAV MØRSETH

Bergens Tidende skrev lørdag at ca. 30 nåværende og tidligere ansatte i Bergen Vaktvesen har pådratt seg nesten 50 dommer og 10 bøter. Ytterligere 30 personer er eller har vært under etterforskning, uten at saken har fått en straffereaksjon.

BTs artikler i helgen og i går kommer svært ubeleilig for Bergen Vaktvesen. For på politiinspektør Øyvind Tenolds pult på Hordaland politidistrikt ligger det nemlig en søknad om godkjenning fra selskapet. I ytterste konsekvens kan dette føre til at Bergen Vaktvesen ikke får politiets velsignelse til å fortsette vaktvirksomheten.

— Vi må undersøke om de forhold BT har omtalt gir grunnlag for å nekte selskapet godkjenning, sier Tenold til BT.

- Ikke nok med god vandel

Ikke hvem som helst kan bli dørvakt. Bransjen må forholde seg til to ordninger for godkjenning:

En ordning for enkeltpersoner som vil bli dørvakt.

Og en for vaktselskaper: Lov om vaktvirksomhet krever tilfredsstillende vandel for hele styret og daglig leder. Loven pålegger ledelsen å ansette folk med tilfredsstillende vandel. Loven gir også politiet adgang til å trekke godkjenningen dersom innehaver, ledelsen «eller noen ansatte har gjort seg skyldig i grov eller gjentatt overtredelse av særskilte vilkår for tillatelsen.»

— Har Bergen Vaktvesen hyret inn folk med dommer, så kan det få konsekvenser for søknaden. Det er brudd på forutsetningene. Dette vil vi kontrollere, sier Tenold.

— Hva vil dere gjøre?

— Vi vil kontrollere at de som er knyttet opp mot Bergen Vaktvesen har tilfredsstillende vandel og er skikket. Generelt er sett er tilfredsstillende vandel ingen garanti for at de er skikket. Det betyr at også opptreden som ikke nødvendigvis har ført til domfellelse kan få betydning; for eksempel truende oppførsel, gjentatte saker, saker under etterforskning og annet, sier han.

— Dørvakter er nok utsatt for en del falske anmeldelser. Hvis en dørvakt er anmeldt mange ganger, men sakene blir trukket hver gang, så kan det være greit. Men det kan også skyldes at anmelderen har vært utsatt for trusler. Da må vi forsøke å finne ut det, sier han.

- Rutinene kan forbedres

Når politiet gjør sjekker arbeidsstokken i Bergen Vaktvesen, så vil de blant annet finne ut at en ansatt i februar ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for grov vold. Likevel er han fortsatt dørvakt i Bergen Vaktvesen.

Bergen Vaktvesen-eier Simon Simonnæs sa til BT i forrige uke at Bergen Vaktvesen ikke visste om dommen.

— Hvorfor blir ikke godkjenningen som ordensvakt inndratt av politiet i slike tilfeller?

— Det skyldes nok at vi ikke har greid å fange opp dommen, sier Tenold, som nettopp har fått overført denne kontrolljobben fra en annen avdeling.

I dag fungerer systemet for godkjenning slik: Politiet pålegger en rekke utesteder å ha godkjente vakter. Skal en dørvakt jobbe der, må han først søke godkjenning for ett år. Det krever tilfredsstillende vandel (se faktaramme). I løpet av dette året må han ta et omfattende kurs. Har han fortsatt god vandel og fullført kurset, får han godkjenning for fem år. Etter at han har fått denne godkjenningen, er det ingen systematisk kontroll av rullebladet før fem år er godt og godkjenningen må fornyes. Derfor er det slett ikke sikkert at rett avdeling i politiet fanger opp en eventuell dom. Og er dommen avsagt et annet sted i landet, synker sannsynligheten ytterligere for at godkjenningen blir trukket.

— Rutinene kan nok forbedres. Dette skal vi nå vurdere. En metode kan være å kontrollere alle som har fått godkjenning en eller to gang i året. Det kan også bli aktuelt med hyppigere kontroller ute på byen der dørvaktene jobber. Det kan ha forebyggende effekt på unødig voldsbruk, sier han.