Antall hospitsplasser skal reduseres. Hvordan hospitsene påvirker bomiljøet skal vurderes. Og hospitsene som ikke drives i tråd med plan— og bygningsloven skal ikke få forlenget avtalene sine med kommunen.

Og selv om antallet hospitsplasser reduseres, kan kommunens gjennomgang av dagens hospitser gjøre det nødvendig å inngå avtale med nye hospitseiere.

Avgjørelse innen januar

Kommunen har en opsjonsavtale med dagens hospitser som sier at kommunen har rett, men ikke plikt, til å forlenge dagens kvalitetsavtaler med ett år. Dette gjelder fra første oktober. Det er da de nåværende kvalitetsavtalene går ut.

— Vi vil ikke benytte opsjonsmuligheten for et helt år. Hospitseierne får kun en halvårsavtale hvis vi vurderer at de er gode nok til å fortsette, sier sosialbyråd Trude Drevland (H).

For dette vurderingsarbeidet har kommunen holdt på med siden i mai. Vurderingen som skal skje det kommende halve året går på antall hospitsplasser og beliggenheten av disse.

— Innen 1. januar gir vi beskjed til hospitseierne om hvem vi vil beholde avtalene med og hvem som ikke får fortsette. Vi skal ikke bare se på om vi har for mange plasser, men også om vi har en uheldig fortetting. Og hvis vi får for få plasser etter en slik vurdering, må vi få inn nye tilbud. sier Drevland.

Vil ha strategi

Samtidig som byrådsavdelingen for helse og omsorg skal vurdere hospitsenes egnethet og hvordan de påvirker bomiljøene, skal byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) lage en strategi på hvor hospitsene skal plasseres i byen.

Blant annet skal det nyopprettete Boligforumet ha et møte etter sommeren der representanter for velforeninger blir invitert.

— Men noen tror at det bare er å plassere hospits i ikke-bebodde strøk. Så enkelt er det ikke, sier Drevland.

SKAL VURDERE: Sosialbyråd Trude Drevland skal se på Bergens hospitser med kritisk blikk. ARKIVFOTO: KNUT STRAND.