Og trallebanen som går oppover fjellsida langs røyrgata må heller rustast opp enn rivast ned, seier førsteamanuensen ved Universitetet i Stavanger, opphavleg frå Ålvik. Der er han samd i det hotelldirektør Tron Bach i Norheimsund sa til Bergens Tidende nyleg.

Rivingsplan
Statkraft har utarbeidd ein oppryddingplan for det gamle kraftanlegget i Ålvik. Det har vore ute av drift i eit års tid, sidan kort tid etter opninga av det nye. Planen er utarbeidd i to alternativ, med og utan riving av røyrgata. Med andre ord skal både sjølve kraftstasjonen og trallebane rivast etter begge alternativa. Planen ligg no ute til offentleg ettersyn.

- Vi har utarbeidd planen, men det er NVE som tek avgjerda, når høyringsuttalane er komne inn, seier prosjektleiar Johannes Hope i Statkraft til Bergens Tidende.

- Kvifor fjerna trallebanen og la røyrgata stå att?

- Det er eit kostnadsspørsmål. Trallebanen må anten bort eller rustast kraftig opp. Røyrgata er det langt rimelegare å rusta opp så ho kan bli ståande nokre tiår.

- Bruk pengane betre
Erik Fossåskaret er forskrekka over at nokon kan finna på å riva gamle Bjølvo kraftstasjon i heimbygda hans. Han ser på bygningen som ei arkitektonisk perle.

Fungerande direktør Mette H. Frøystein i Tyssedal seier at innretningar som trallebaner blir veldig kostbare å setja i stand dersom dei ikkje er i kontinuerleg bruk og dermed vert haldne ved like.