Det er innbyggernes rett til å kikke bergenspolitikerne i kortene som skal diskuteres på morgendagens møte i bystyret.

Byrådets forslag betyr en innstramning på hvilke dokumenter som legges ut på kommunens offentlige journal. Det er her borgerne kan sjekke hvilke dokumenter som går inn og ut fra administrasjonen til byrådet.

Blant annet mener byrådet at dokumenter som er hentet inn utenfra ikke trenger å bli ført inn i postjournalen dersom de skal brukes i byrådets eget interne arbeid. Jurist i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, reagerer.

- Å vedta at dokumenter som byrådet har innhentet fra andre organer eller personer utenfor egen administrasjon ikke skal journalføres, er brudd på offentlighetsloven.

Hun mener flertallet av bystyret gjerne kan vedta det forslaget som byrådet har lagt frem, men at vedtaket ikke vil ha noen verdi.

Trussel mot demokrati

Foss mener det problematiske er om byrådet selv velger å følge denne praksisen. Viktig informasjon og dokumenter vil nemlig ende opp med å bli skjult for allmennheten.

- Dermed går offentligheten glipp av mange dokumenter som er relevante og viktige for å vite hva som ligger til grunn for et vedtak, og hvem som har vært involvert. Det er derfor en trussel mot lokaldemokratiet.

Juristen reagerer på flere av formuleringene i saken som byrådet nå sender frem til bystyret. Det er hun ikke alene om.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB er ekspert på Offentleglova. Han mener man ikke kan unnta dokumenter som sendes til eller fra en kommunalavdeling fra innsyn, på bakgrunn av at disse er «interne».

Etter Bernt sin oppfatning, må alle kommunalavdelingene ha plikt til å journalføre alle dokumenter som de sender ut til andre avdelinger.

Kommunens forståelse

- Det samme gjelder det som sendes til byrådet.

Dersom dette går gjennom i bystyret mener Bernt at Sivilombudsmannen bør se på saken.

Kommunaldirektør Robert Rastad sier saken som nå legges frem tar utgangspunkt i den forståelsen kommunen har hatt av hvordan et parlamentarisk system skal fungere. Han sier de har sett andre kommuners praksis, og deres oppfattelse av hvordan man oppfatter det parlamentariske systemet.

- På bakgrunn av det og vår egen forståelse legger vi frem et forslag for bystyret over hvilke rutiner vi skal ha.

Konfrontert med at Fylkesmannen og Sivilombudsmannen ved en rekke anledninger har slått fast at kommunens oppfattelse av dette er feil, svarer han:

- Vi håper på gode diskusjoner i bystyret og at vi får overordnede avklaringer de neste månedene rundt det parlamentariske systemet. Monica Mæland (H) hadde ikke anledning til å kommentere denne artikkelen i går.

Endrer i saken

Etter at BT konfronterte kommunen med kritikken fra juseksperter, har administrasjon oppdaget feil i saken.

De vil nå legge frem et notat for politikerne i bystyret i morgen. Rastad poengterer at hovedintensjonen med reglementet er at all saksbehandling og korrespondanse i utgangspunktet er offentlig. Unntak fra dette skal hjemles i lovverket.

— I forslaget som nå ligger til behandling i bystyret er det beklageligvis en formulering som strider mot dette, sier Robert Rastad.

Punktet Rastad peker på er der det står at dokumenter hentet utenfra byrådets administrasjon i "stor grad" ikke vil bli lagt ut på offentlig journal. Formuleringen "i stor grad" vil rettes til "vil også kunne gjelde".

— Poenget er at unntak vil også kunne gjelde for dokumenter som byrådet har innhentet, men da må det hjemles særskilt